REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 17. MARTS 2009

Formanden Rune Madsen (RM) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Vagn Mølgård (VM) som dirigent.
(VM) blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
ad 2. Ingen ønskede forhandlingsprotokollen oplæst.
ad 3. Så er vi igen samlet med det mål at afslutte det gamle år og fastlægge rammerne for det nye.
For at skabe lidt nyt omkring det at aflægge beretningen, har vi i år valgt at dele beretningen op, således at de ansvarlige for de større klubaktiviteter, selv beretter om året, der er gået.
I år vil Eddie Vogel, som udvalgsformand for fest- og aktivitetsudvalget, erlægge beretningen for disse socialt orienterede områder
Anna-Grethe i kraft af at være sejlerskoleleder berette om sejlerskolens aktiviteter
Mogens Hansen, som er ungdomsleder berette om ungdoms-afdelingens aktiviteter
Og som rosinen i pølseenden må I trækkes med mig på alle de øvrige områder

Og det er bestyrelsens håb, at vi alle på denne måde vil opleve en mere spændende og engageret fremlæggelse og gennemgang af året, der gak. Og det er bestyrelsens mål at videreføre denne fremlæggelsesform på generalforsamlingerne fremover og måske udvide med nogle af de andre vitale områder af klubbens virksomhed.
Jeg bør måske for en god ordens skyld påpege, at denne fremlæggelsesform, ikke blot er kreativt påfund fra bestyrelsen, men rent faktisk er sådan man i mange andre foreninger og klubber fremlægger beretningen.
Og det er min forventning, at dette brud på tidligere års traditioner, vil medvirke til en langt mere inspirerende og nuanceret fremlæggelse end blot at høre formandens kedelige og monotone fremlæggelse.
Så glæd jer….
Jeg har i forbindelse med mine indlæg i Lanternen og i talen til stander nedhalingen sidste år givet udtryk for min undren over, at vi ikke udnytter vore både mere i vinterhalvåret, end vi gør, da forholdene i Brøndby Havn giver mulighed for at have sin båd liggende i vandet hele året.
Og med tanke på det store arbejde, der ligger i at afrigge og klargøre en båd for vinteren, må det være oplagt at overveje vintersejlads og så måske nøjes med et serviceløft til en hurtig forårs klargøring af undervandsskroget.
Om det er mine opfordringer, der er årsagen er naturligvis uvis. Men jeg synes bestemt at have oplevet, at rigtigt mange både har overvintret i vandet. Og det finder jeg er en særdeles positiv udvikling, specielt hvis også jeg kunne betragte, at bådene rent faktisk blev anvendt til vintersejlads. Og det synes jeg måske ikke har været specielt udbredt. Men det kan jo naturligvis tilskrives flere forhold, som jeg ikke er opmærksom på.
Vejrforholdene henover vinteren har vi ikke kunnet klage meget over. Kun ganske korte perioder med is på vandet og ganske mange perioder med fint sejlervejr.
Og nu vi er ved vejret, kan vi vel også konstatere, at sidste sæson har budt på det hele - masser af skyer, sol, regn, blæst, bølger, havblik, lyn, torden, kulde og varme - så man kan vel roligt sige at vi alle periodevist er blevet tilgodeset med netop vores foretrukne sejlervejr, og ingen dermed er blevet forbigået.
Hvad er der ellers sket siden sidste generalforsamling
Jo, det har været et ganske hektisk år, som har slidt gevaldigt på kræfterne i bestyrelsen.

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling måtte vi desværre konstatere, at kassereren trak sig fra posten, og at vi måtte indsætte en nyindvalgt suppleant på posten. Ikke den mest attraktive løsning for nogen af parterne og samtidig en stor udfordring for medlemmet, som arbejdsmæssigt ikke var levnet de store muligheder for at hellige sig posten. Og det betød også, at han kun sporadisk kunne bruge tid på opgaven, og til sidst trak han sig helt væk fra bestyrelsesarbejdet.
Kassererfunktionen blev derfor nødtvungent varetaget af en tidligere kasserer og nuværende formand, nemlig undertegnede, hvilket ikke er en holdbar løsning. Så selv om der har været fuld kontrol over økonomien sidste år, ser jeg frem til, at vi får denne post besat af en egnet kandidat blandt de fremmødte, når vi kommer til valget til bestyrelsen senere under denne generalforsamling.
Grundet personlige udfordringer mistede vi sidste år yderligere et medlem af bestyrelsen, hvilket naturligvis betød, at opgaverne nu skulle løftes af en bestyrelse med 3 færre medlemmer.
At vi i bestyrelsen har en regel, der foreskriver, at stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer ikke må oppebære indtægter fra klubben, betød at vor sidste suppleant var nødsaget til at forblive suppleant i en kort periode, da han også varetog rengøring af vort klubhus og dermed oppebar lønindtægter fra klubben.
Dette regelsæt, som har til formål at sikre objektiviteten i de beslutninger, der træffes, er nu formaliseret i det oplæg til vedtægtsændringer, som bestyrelsen har lagt frem til godkendelse senere på generalforsamlingen.
Som I måske har bemærket, har Albatrossen været lukket siden sidste måned. Og der skal ikke herske tvivl om, at siden, vi fik ny forpagter sidste år netop op til generalforsamlingen, har der været mangt og meget at gøre for de bestyrelsesmedlemmer, der indgår i klubhusudvalget.
Restaurationsbranchen er en verden noget for sig selv med ganske komplekse aftalestrukturer, juridiske spidsfindigheder og økonomiske spindelvæv, der sagtens kan give et antal bestyrelsesmedlemmer og jurister fuldtidsarbejde samt søvnløse nætter, når én forpagter skal hjælpes ud, og en ny skal hjælpes ind.
Men trods de mange udfordringer er situationen under kontrol, og det er lykkedes at opretholde fuld forpagtningsindtægt uagtet, at der endnu ikke er nogen forpagter. Hvordan det hænger sammen vender jeg tilbage om senere i beretningen.
Den siddende og resterende del af bestyrelsen udgøres af

 -   undertegnede, som er på valg og genopstiller
 -   Mogens Bruhn, næstformand
 -   Eddie Vogel
 -   Per Terkelsen, som desværre ikke genopstiller i dag
 -   André Carlsson
 -   Kim Lomborg, som også er på valg og genopstiller

Så udover at jeg og Kim Lomborg modtager genvalg, er der fortsat en manco på 4 pladser, 2 til bestyrelsen og 2 til reservebænken. Og disse pladser skal vi have besat i aften.
Økonomisk har vi klaret os fint igennem 2008, hvilket vi kommer nærmere ind på under dagsordenens punkt 4.
Jeg sagde på sidste års generalforsamling at: ”en sund økonomi er godt fundament i en tid, hvor mangt og meget er usikkert”.
Og det udsagn, må vi konstatere, er blevet ganske aktuelt og relevant i en tid præget af usikkerhed. Jeg skal ikke tale om krisetider, det er der så mange andre, der gør. Men desuagtet påvirkes vi af omverdenen og kan derfor ikke sige os fri for, at vor økonomi selvfølgelig er påvirkelig over for, hvad der sker omkring os.
Så ingen tvivl om at vi igen i år skal være taknemmelige for, at bestyrelse, udvalg, instruktører og andre, som direkte har været involveret i klubaktiviteter, har været påpasselige med midlerne.
Og heller ingen tvivl om, at vi fremadrettet er nødsaget til at agere i forhold til de ydre påvirkninger for at sikre klubben et fortsat sundt økonomisk fundament.

Så ingen tvivl om at vi igen i år skal være taknemmelige for, at bestyrelse, udvalg, instruktører og andre, som direkte har været involveret i klubaktiviteter, har været påpasselige med midlerne.
Og heller ingen tvivl om, at vi fremadrettet er nødsaget til at agere i forhold til de ydre påvirkninger for at sikre klubben et fortsat sundt økonomisk fundament.

Eddie gennemgik fest- og aktivitets udvalgets aktiviteter
Året startede med bankospil, men med indførelsen af røgfrie lokaler dalede antallet af deltagere, således at der til sidst var 10 medlemmer til spillet, det gav underskud, og som det fremgår af lanternen, blev det besluttet at vi kun afholdt et stort julebanko i december.  Dette blev til gengæld et godt besøgt arrangement og vil helt sikker blive gentaget til december.
Da fisketuren sidste år måtte aflyses p.g.a. dårligt vejr, havde jeg håbet på mange deltagere i dette års fisketur på Øresund den 29. november, så optimist som jeg er, havde jeg reserveret 25 pladser på det gode skib M/S Skipper. For at dette kunne lade sig gøre krævede rederiet forudbetaling, hvilket jeg mente var i orden. Stor var min tiltro til alle disse personer, der havde sagt at de gerne ville ud at fiske. Men på selve dagen var der kun tilmeldt 5 personer. Vi havde en rigtig dejlig dag, Men det var også den dyreste fisketur jeg nogensinde har været på. Jeg kunne have fisket i Norges bedste fiskevand i en uge for det beløb det kostede klubben.
Næste udfordring blev standerhejsningen. Desværre måtte Havnebanditterne melde afbud, men Peter kendte et godt band, som han kunne anbefale, og som også kunne spille for os denne aften. Dette band var virkelig godt, de spillede 60er musik, og fra første tone var der folk på dansegulvet, Sejlerne var så glade for musikken, at det blev til en ekstra time. Alt i alt en rigtig god aften efter min mening.
Så kommer turen til den store pinsetur til Lomma. Den praktiske del stod Søren Clausen for, og efter de tilbagemeldinger, jeg har fået, var det perfekt vejr, og selve turen forløb helt perfekt for alle deltagere.
Et ganske begrænset fremmøde i efteråret gjorde at informationsmødet for nye medlemmer nu kun afholdes én gang om året, nemlig i april. Så håber vi blot, at mange nye og gerne gamle medlemmer møder op med det mål at få større indsigt i klubben, dens historie og dens aktiviteter
Der var et ganske pænt fremmøde af kommunens pensionister til et arrangement der i 2008 var planlagt uden sejlads, grundet tidligere års dårlige vejrforhold. Og selvfølgelig skulle vejret i 2008 vise sig fra sin allerbedste side, hvor sejlads var en oplagt mulighed. Men ikke desto mindre fik pensionisterne en god og guidet tur rundt på havnen, som blev afsluttet med frokost med en øl og snaps. En flok glade pensionister meldte med tilfredshed tilbage med et takkekort, der tidligere har været trykt i Lanternen
Køgeturen blev gennemført af nogle få hårdføre sejlere, som trods det hårde vejr gennemførte turen. Men interessen har i mange år været generelt ringe, så bestyrelsen overvejer hvorledes denne skal fortsætte fremover
Anna-Grethe havde hørt noget om et oplevelsescenter, som hed DIESEL HOUSE, og dette ville hun gerne dele med os andre, hvorfor hun havde arrangeret en rundvisning i denne oplevelsesverden ud i dieselmotorer med os andre. Dette skete den 16. november, og 23 tog imod tilbuddet, hvor de fik én på opleveren.
Standernedhalingen forløb uden de store problemer, Søren og Mogens var tovholdere, så standeren kom stille og roligt ned. Derefter var der gravøl.  Det er jo ikke noget at fejre.
Afriggerturen blev afviklet den 2. lørdag i oktober, og igen var vi heldige med vejret og alle deltagere havde efter det oplyste en rigtig hyggelig og god dag.
Julebanko blev afprøvet i ny form, og der var købt fine præmier. Efter det oplyste var de fremmødte medlemmer godt tilfredse med den nye form for banko.
Juletræsfesten blev afviklet den 2. søndag i december med deltagelse af 29 fremmødte børn og deres vedhæng. Der var som sædvanlig stille musik og hygge omkring det pyntede juletræ, og julemanden kom forbi og uddelte gaver, medens julepigerne uddelte godtepose og sodavand. Alt i alt forløb også denne aktivitet fint takket være Anna-Grethe og Kim.
Til fastelavn havde 2 fremmødte børn fornøjelsen af at slå tønden til pinde-brænde og guffe slik og drikke sodavand, samt blive fejret som kattekonge og dronning.
Sagde jeg 2 børn, det må da være en fejl…..?
Nej det er faktisk både rigtigt og ganske beklageligt.
Vi har aftalt med ungdomsafdelingen, at skal denne begivenhed fortsættes, må det blive i deres regi, hvor antallet af børn og unge med interesse i at slå tønder itu, må forventes at være større end i BSS’s voksenafdeling
Turen til bådudstillingen i Fredericia blev igen i år en stor succes med 32 deltagere, der hyggede sig gevaldigt under busturen og på selve udstillingen.

Rune gennemgik klubhusudvalgets aktiviteter
Klubhusudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer, der har til opgave at få denne gule bygning til at fungere. Bygningen ejes af kommunen, men er på fordelagtige vilkår udlejet til klubben. I lejeaftalen forpligtes klubben på en række områder, bl.a. skal vi sørge for det løbende vedligehold og renholdelse samt drive et offentligt tilgængeligt spisested på 1. salen.
Med hensyn til vedligehold fik vi sidste forår venlig bistand fra et antal medlemmer, så balkonen kunne få en tiltrængt overhaling og fremstå fint nymalet til sæsonen. Desuden blev der monteret vindafskærmning på gelænderet.
Restaurationen fik ved forpagterskiftet også en overhaling, bl.a. blev køkkenet ajourført, så det bedre kunne understøtte kravene til a’la carte restaurant, ny ovn og køledisk blev indkøbt, kaffemaskine repareret, varmeapparater og højtalere blev udskiftet, ventilationskanaler vendt, vægge blev malet, og en rygekabine til brug for medlemmer og gæster blev med kommunens godkendelse opsat.
Udvalget består af Eddie, Mogens og undertegnede. Og vi 3 har brugt voldsomt meget af vor fritid i det forgangne år på at få det hele til at fungere. Ikke så meget af tiden blev brugt på vedligehold af bygningen, men derimod på vedligehold af vor forpagtningsaftale, forstået på den måde at et forpagter-skift er en tidskrævende affære.
Et er at den gamle forpagter skal ud. Det medfører typisk et juridisk slagsmål mht. indfrielse af alle mellemværende, herunder opgørelse af antal og stand af de forpagtede aktiver, som jo er klubbens ejendom, men som forpagter er ansvarlig for at aflevere i samme kvantitet og funktionelle stand, som da han overtog det. Og det andet element er at føre forhandlinger med en eller flere forpagterkandidater parallelt med, at det gamle forpagterforhold endnu ikke er endeligt afsluttet.
Som jeg nævnte i indledningen, er disse forløb ganske komplicerede, da der i branchen typisk er kutyme for, at man kan handle den optjente goodwill ved afståelse af sin forretning til en ny restauratør. Og det betyder, at værdien kan blive ganske omfattende for en forretning, der har haft en sund udvikling over en årrække og i sidste ende betyde, at de fleste interesserede restauratører må ud på lånemarkedet for at købe sig ind i en kørende restaurant. Og sådanne lån gives ikke tit på det traditionelle lånemarked, men mere på det ”grå” eller skal vi kalde det for det branchespecifikke lånemarked.
Og ethvert lån er som alle andre steder betinget af en eller anden form for sikkerhed. I restaurationsbranchen udgøres sikkerheden, ved restauratørens misligholdelse, af retten til at genindtræde i den forpagtende restauratørs forpligtelser, med det mål at långiver kan overtage driften og videreforpagte forretningen til en anden restauratør.

Og det er netop den situation vi har for øjeblikket. En panthaver er indtrådt i Maria’s rettigheder og forpligtelser og har frem til 1. maj retten til selv at finde en ny forpagter. Lykkes det ikke, eller misligholder han forpligtelserne over for klubben, mister han sin ret, og han kan kun forsøge at hjemtage sit økonomiske tilgodehavende over for den tidligere restauratør.
Hvis det ikke lykkes panthaver at finde en ny forpagter inden 1. maj, står klubben frit og kan egenhændigt selv finde ny forpagter og hjemtage goodwillen, hvis en sådan værdi efterhånden er til stede.
Lykkes det panthaver at finde en ny forpagter, skal forpagteren indgå på de forpagtningsvilkår, som var gældende mellem klubben og den tidligere forpagter, og dermed skal en ny forpagter også betale de samme forpagtningsgebyrer, som tidligere var gældende.
Klubben har ved aftale forpligtet panthaver til at betale klubben de sædvanlige forpagtningsafgifter frem til 1. maj eller frem til, han har overdraget pligten til en ny forpagter.
Klubben har kun begrænsede rettigheder til at afvise en anvist kandidat. Men disse begrænsede muligheder vil naturligvis blive anvendt i videst muligt omfang til at sikre, at en kommende restauratørs koncept også er sammenfaldende med klubbens interesser.
Klubben står økonomisk i en gunstig aftalemæssig situation, og bestyrelsen er meget opmærksom på, at denne situation skal bevares i enhver ageren over for de involverede parter for bl.a. at eliminere risikoen for et eventuelt erstatningskrav.
Det var en lang og forhåbentlig indsigtsfuld gennemgang i nogle af de udfordringer, bestyrelsen står over for. Og så længe situationen ikke er afklaret, må bestyrelsen indstille sig på en fortsat omfattende arbejdsindsats.
Men et absolut ganske vigtigt område at have fokus på, da en stor del af klubbens indtægter jo stammer fra bortforpagtning af restaurationen.

Rune gennemgik kapsejladsudvalgets aktiviteter
Og så til noget helt andet.
2008 var det andet år, vi forsøgte os med dels at gennemføre ”træningssejladsen” og dels uddannelse for kapsejlere.
Og vi må erkende, at begge dele måske ikke helt levede op til vore forventninger, selv om der absolut var lyspunkter undervejs.
Det var også sidste år, vi nedsatte en projektgruppe, der fik til mål at etablere en ny distancesejlads i Køge Bugt, som er åben for alle køl- og flerskrogsbåde. Sejladsen blev døbt Sailors Cup og har BådNyt som hovedsponsor.
For kapsejladsskolen startede 2008 vel ganske pænt med 6 tilmeldte kursister på teoridelen. Og alt så ganske fint ud til frem til den praktiske sejladsuddannelse, hvor det kneb gevaldigt med at have tilstrækkeligt med elever, som kunne få båden ud at sejle som planlagt.
Som en del af konceptet skal båden også profilere vore sponsorer på nogle af de store sejladser i Danmark. Efter en hård Fyn Cup sejlads mistede nogle af eleverne modet, og det kneb med at skaffe besætning til de øvrige sejladser. Men de blev trods alt gennemført med venlig bistand af andre BSS medlemmer. Og Lynets flotteste præstation blev gjort under Fyn Rundt Classic, hvor den ikke bare vandt sit løb, men også blev nummer 1 i sin start og nummer 7 overalt ud af 166 startende både.
Antallet af tilmeldte elever i 2009 er yderligere faldet, uagtet at vi har forsøgt at gøre uddannelsen åben og invitere medlemmer fra klubberne omkring os.
En af udfordringerne er naturligvis, at det kræver megen tid hos de ansvarlige i bestyrelsen og kapsejladsledelsen at holde aktiviteten tilfredsstillende kørende. Og den tid har desværre ikke været til rådighed. Og hvis vi ikke får tilført ”nyt blod” i bestyrelsen med en ansvarlig, der kan og vil drive denne aktivitet, vil bestyrelsen i den kommende tid overveje, hvorledes aktiviteten kan eller skal videreføres.
Man kan undre sig meget over at være medlem af en sejlklub, hvor medlemmerne råder over omkring 500 både, hvor sådan cirka halvdelen er sejlbåde, at kun et par både regelmæssigt stiller op til vor egen hyggelige og socialt orienterede aftensejlads.
Jeg tvivler på, at det er AGM’s grillede pølser, der ikke falder i medlemmernes smag, eller at prisen for at deltage er for høj – da det vel ikke kan gøres billigere end gratis…!!
Men vi må konstatere, at 2008 ikke var året, hvor BSS-medlemmerne havde lyst til lidt aktiv hyggesejlads onsdag aften. Bestyrelsen har i år modtaget tilsagn fra bl.a. Vallensbæk Sejlklub, at de gerne vil deltage med nogle af deres uøvede sejlere, og vi kan derfor forvente, at der dukker et antal både op fra naboklubberne, herunder et par Matcher 28’ere.
Og det er dejligt, at nogen sætter pris på denne sejlads. Men det havde været meget bedre, hvis vore egne medlemmer mødte talstærkt op.
Det er lidt kedeligt, at mange frivillige lægger kræfter i at gøre et stort stykke arbejde, og så bliver vore medlemmer væk.
Bestyrelsen har besluttet, at 2009 bliver afgørende for, om aktiviteten skal fortsætte eller ej. Så se at komme ud af busken og træk i sejlertøjet og vis ved jeres deltagelse, at I ønsker, at aktiviteten skal fortsætte.

Man kan undre sig meget over at være medlem af en sejlklub, hvor medlemmerne råder over omkring 500 både, hvor sådan cirka halvdelen er sejlbåde, at kun et par både regelmæssigt stiller op til vor egen hyggelige og socialt orienterede aftensejlads.
Jeg tvivler på, at det er AGM’s grillede pølser, der ikke falder i medlemmernes smag, eller at prisen for at deltage er for høj – da det vel ikke kan gøres billigere end gratis…!!
Men vi må konstatere, at 2008 ikke var året, hvor BSS-medlemmerne havde lyst til lidt aktiv hyggesejlads onsdag aften. Bestyrelsen har i år modtaget tilsagn fra bl.a. Vallensbæk Sejlklub, at de gerne vil deltage med nogle af deres uøvede sejlere, og vi kan derfor forvente, at der dukker et antal både op fra naboklubberne, herunder et par Matcher 28’ere.
Og det er dejligt, at nogen sætter pris på denne sejlads. Men det havde været meget bedre, hvis vore egne medlemmer mødte talstærkt op.
Det er lidt kedeligt, at mange frivillige lægger kræfter i at gøre et stort stykke arbejde, og så bliver vore medlemmer væk.
Bestyrelsen har besluttet, at 2009 bliver afgørende for, om aktiviteten skal fortsætte eller ej. Så se at komme ud af busken og træk i sejlertøjet og vis ved jeres deltagelse, at I ønsker, at aktiviteten skal fortsætte.
Dem af jer der har læst seneste nummer af BådNyt eller var på bådudstillingen i Fredericia har nok bemærket, at kapsejladsen Sailors Cup nu er en realitet, og at BSS den 12. september 2009 skyder sejladsen i gang for første gang.
En stor og spændende udfordring som en ihærdigt arbejdende projektgruppe har lagt mange kræfter i at udforme, og som de fortsætter med frem til, at arrangementet er succesfuldt afsluttet i september.
Men projektgruppen kan naturligvis ikke klare alt omkring den praktiske gennemførsel. Vi har derfor brug for, at mange af vore medlemmer støtter op om begivenheden og vil være med til at trække det tunge læs og sammen med den øvrige besætning kunne nyde frugten af et vel udført kapsejlads-projekt.
Kontakt projektleder Per Ingemann for yderligere information om, hvordan du kan bidrage og husk at læse næste nummer af Lanternen, hvor en stor artikel vil beskrive kapsejladsen.
Kapsejladsens omkostninger forventes finansieret via tilmeldingsgebyrer og ved sponsorater fra forskellige virksomheder samt diverse indtægter fra bespisning og drikkevarer. Klubben har i budget 2009 desuden afsat et beløb på kr. 10.000,- som en slags underskudsgaranti, hvis det mod forventning skulle vise sig, at forholdet mellem budgetterede indtægter og udgifter ikke holder.
Find svar på mange af jeres spørgsmål og ikke mindst, husk at tilmelde jer selv til kapsejladsen på dens egen hjemmeside sailorscup.dk, da vi gerne ser rigtigt mange deltagere med ”rygnummeret BSS”

Og så giver jeg ordet til Anna-Grethe, som vil fortælle om sejlerskolen anno 2008

Anna Grethe gennemgik sejlerskolens aktiviteter
2008 var et meget svært år for Sejlerskolen. Vi skulle rejse os efter Pia og prøve at videreføre hendes gode arbejde.
Det lykkedes! Alle instruktører bakkede op, og med god hjælp fra Mogens Hansen fra juniorafdelingen lykkedes det at få puslespillet med alle elever til at gå op. Kun 1 af bådene var ledig en enkelt dag. Bådsmændene Henning og Kaj havde som sædvanligt gjort deres arbejde godt, så alt var klar til sæsonen.
Det var nyt for mig at stå med det praktiske arbejde og planlægningen, og ind imellem lavede jeg da også nogle bommerter. Men alle kender jo mig, og jeg kender jer, så i fællesskab fandt vi ud af at få tingene til at køre. Den nyindkøbte BISS er lidt anderledes rigget end de to gamle H-både, hvilket gav nogle ekstra udfordringer ind imellem.
Den 21. september blev der afholdt praktisk prøve. 10 elever sejlede til prøve, og alle bestod. For 1. gang havde Seniorsejlerskolen elever til prøve fra juniorafdelingen, og de klarede prøven fint. Det er et nyt tiltag, som vi vil fortsætte med. Alle elever med deres instruktører fik deres portræt i det efterfølgende nummer af Lanternen.

Den 21. september blev der afholdt praktisk prøve. 10 elever sejlede til prøve, og alle bestod. For 1. gang havde Seniorsejlerskolen elever til prøve fra juniorafdelingen, og de klarede prøven fint. Det er et nyt tiltag, som vi vil fortsætte med. Alle elever med deres instruktører fik deres portræt i det efterfølgende nummer af Lanternen.
Ved standernedhalingsfesten var de fleste elever, instruktører og bådsmænd med, og vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor snakken gik lystigt mellem bordene.
Men tilbage til foråret 2008, for den 8. og 9. marts gik navigationsholdet til eksamen, og alle 13 bestod med glans og fik efterfølgende fin omtale af instruktørerne i Lanternen.
Sejlerskolen får ingen sponsorater. Vi klarer os for størstepartens vedkommende med elevernes sejladsgebyr, og resten er I alle med til at betale.
Vi er i fuld gang med at planlægge sæson 2009 og holder det første instruktørmøde på torsdag. Vi skal bl.a. diskutere, om Sejlerskolen skal certificeres i Dansk Sejlunion. Det koster kun en masse papirarbejde. En del af materialet har vi i forvejen i form af Sejlerskolens mål og reglementer og i det materiale, der ligger i strategiplanen for BSS. Den sidste weekend i marts går det så løs, og elever og instruktører har fået tilsendt noget materiale. Resten udleveres, når det går løs. Men kender I nogen, der godt kunne tænke sig at få instruktion i at sejle, hører jeg gerne fra jer.
Det er igen lykkedes at få gode instruktører, men for en gangs skyld mangler vi elever. Det samme gælder for navigationsholdet, der også for 1. gang i mange herrens år ikke har været overfyldt. De var til eksamen i lørdags og søndags, og jeg er spændt på at høre resultaterne. 3 elever fra juniorafdelingen har deltaget, og det bliver spændende at se, om de unge har klaret eksamen bedre end de ældre.
Det var, hvad jeg havde tænkt at fortælle jer om sejlerskolen, men I er naturligvis velkomne til at spørge eller uddybe, hvis der er noget, jeg har glemt.
En stor tak for den hjælp og støtte jeg har fået i arbejdet med sejlerskolen i det forgangne år.

Mogens Hansen gennemgik ungdomsafdelingens aktiviteter
2008 har været et godt, og på mange måder et skelsættende år, for ungdomsafdelingen i BSS. Det har været præget af et højt aktivitetsniveau og nogle usædvanlige udfordringer.
Det gode, solide ungdoms-arbejde, der gennem mange år har kendetegnet BSS, blev fortsat i 2008 med en bred vifte af såvel gammelkendte som nye tilbud.
Foruden teori og sejladstræning for Optimister og Feva joller, har de 2 Ynglinge deltaget i BSS onsdagskapsejladser, med fint resultat, når det har været muligt. Men Ynglingene har også været travlt optaget af en ny aktivitet, idet 2 af vores efterhånden meget erfarne unge i samarbejde med BSS Sejlerskolen har erhvervet Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.
Det er et tilbud, vi forventer at arbejde videre med, og denne vinter har 3 af vores unge, men erfarne sejlere deltaget i Sejlerskolens teoriundervisning.
I 2008 har vi for første gang i en årrække været deltagere i en række eksterne kapsejladser. Vi startede i Vallensbæk med VSK Grand Prix, hvor det blev til en 3. plads hos Optimisterne. I Sønderborg deltog vi med en Feva-jolle i DM under meget krævende omstændigheder. Det var et stævne med omkring 500 joller af forskellige typer. Det blev til en respektabel placering midt i feltet. Ved Harboe Cup i Skælskør deltog vi med 2 Optimist-joller og en Feva-jolle, der igen placerede sig midt i feltet. Årets sidste stævne var Nytårsstævne i Roskilde, som var Danmarks største nytårssejlads med 60 deltagende både. BSS deltog med 2 Feva-joller, som sluttede på henholdsvis 1. og 2. pladsen, og Optimisterne fik en 3. og 4. plads.
Ved flere af de eksterne kapsejladser samarbejdede vi med SKB, Hundige om logistikken. Desuden lånte SKB materiel af BSS til nogle af kapsejladserne, idet deres eget var gået til i en stor brand.
Samarbejdet i Køge Bugt er en vigtig sideeffekt af vores deltagelse i Sommercamp i Stege. I 2008 deltog 4 sejlere og 3 instruktører fra BSS i den meget blæsende Sommercamp, hvor hele teltlejren blæste om kuld.
Et andet nyt tiltag i 2008 er vintersejlads, som vi afholder i samarbejde med VSK, Vallensbæk. Der er 4 unge BSS sejlere med. Begge vores Fevaer har deltaget i vintersejladsen, hvor den ene blev lånt af sejlere fra VSK. De har været så begejstret for bådtypen, at VSK nu har bestil 4 Feva joller. Det betyder, at der i 2009 vil være ca. 15 Feva joller i Køge Bugt, hvilket er meget gavnligt for samarbejdet mellem klubberne.
Gennem hele sæsonen har vi nydt godt af et godt og nært samarbejde med BSS’s bestyrelse.
I 2008 blev der indkøbt en ny Optimistjolle, som venligt blev sponsoreret af Tuborgfondet. Samtidig benyttede vi lejligheden til at sælge 2 gamle Optimistjoller og 2 gamle Flipperjoller.
Arbejdet med at modernisere jollebestanden fortsætter i 2009. Samarbejdet med BSS’s bestyrelse om udarbejdelse af strategiplan og gennemførelsen af dens første trin har været godt og konstruktivt. Da Dansk Sejlunion lancerede en tilbuds-pakke med 2 Feva’er til en jolles pris, var BSS’s bestyrelse positivt indstillet med hensyn til at købe, inden der blev udsolgt, selvom der ikke forelå sponsoraftale. BSS Ungdoms sponsor-gruppe arbejder løbende med at søge sponsorater. Ligeledes blev det besluttet at indkøbe en biltrailer til Feva-jollerne, så det bliver nemmere at komme rundt til træning og stævner. Det er vi i BSS Ungdom naturligvis meget glade for, for det giver de unge sejlere bedre og mere spændende muligheder for sejlads.
Også i 2008 har vi fået økonomisk hjælp fra sponsorer, som giver et stort bidrag til ungdomsarbejdet.
Tuborgfondet bevilgede ca. 20.000 kr. til en helt ny Winner Optimistjolle, som vi hentede i Fåborg, så den kunne tages i brug efter sommerferien. Jollen blev døbt ved et arrangement, hvor en repræsentant fra Tuborgfondet døbte båden.
Kemp & Lauritzen donerede kort før jul ca. 10.000 kr. til 3 nye Optimistjolle sejl i virkelig god kvalitet. Disse sejl vil blive taget i brug i begyndelsen af den kommende sæson, og udgør en tiltrængt opdatering til vores Optimistjoller.
I begyndelsen af 2009 fik vi besked fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, at de havde imødekommet vores ansøgning om hjælp til inventar til det nye Ungdomshus ved at bevilge 50.000 kr. til gavn for de unge sejlere.
Også fremover vil vi arbejde på at skaffe økonomiske midler til ungdoms-arbejdet. Derfor er der blevet nedsat et sponsor-udvalg. Der skal søges en del steder, for der er naturligvis ikke gevinst hver gang. Hvis nogen har gode ideer til, hvor der kan søges, hører vi gerne om det.
I forbindelse med opførelsen af det nye hus, kom vi via byggeteknikeren fra Teknisk Forvaltning i kontakt med en Brøndbyjolle på samme alder som BSS. Den var lige på nippet til at blive skåret i stykker, men blev reddet. Jollen er desværre ikke i en stand, hvor den vil komme til at sejle igen. Men den kan sættes i stand, så den kan bruges til udsmykning f.eks. på udstillinger.
Vi sluttede 2007 sæsonen af med at pille taget det gamle juniorhus, fordi det nye hus skulle opføres. Inden arbejdet kom i gang, blev kommunerne under-lagt et anlægsstop, som bl.a. betød, at opførelsen af det nye hus blev standset. Det efterlod os i en uheldig situation, med meget af materiellet pakket væk og et utæt hus. Vi blev mødt af megen velvilje og forståelse fra såvel politikere som embedsmænd i Brøndby Kommune, som bl.a. sørgede for at stille containere op til materiellet. Fra politisk side blev der søgt om dispensation i Velfærds-ministeriet til opførelsen. Dispensationen blev givet, hvilket gav megen travlhed.
I december blev der hold rejsegilde med stor deltagelse af såvel kommunal-politikere som embedsmænd fra Brøndby Kommune.
Som alle kan se, står huset praktisk taget færdigt, så vi kan tage det i brug i starten af den kommende sæson. Vi har nu bedre faciliteter end nogensinde før.
Vi er utroligt glade og stolte over, at det er lykkedes at få det flotte nye hus. Alle instruktører, unge sejlere og forældre ser det som en stor anerkendelse af det ungdomsarbejde, der er gjort gennem en lang årrække i BSS.

Det er også vigtigt at sige, at vi har modtaget megen positiv støtte fra BSS’s bestyrelse og medlemmer, samt Brøndby Havns personale og bestyrelse i forbindelse med byggeriet. Der har været stor forståelse for, at der hen over vinteren har været byggerod på området.
2008 blev som nævnt et skelsættende år, som kommer til at præge fremtiden. Der er blevet lavet en strategiplan, navnet er blevet ændret til BSS Ungdom og vi har fået lavet en ny hjemmeside.
2009 skulle gerne blive året, hvor BSS bliver godkendt af Dansk Sejlunion som Ungdomsvenlig klub. Det har bl.a. ført til, at en række procedurer er blevet nedskrevet, og at vi fremover vil anvende Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole som udgangspunkt for undervisningen.
For at sikre en sund fremtid bliver der arbejdet med rekruttering af såvel nye sejlere som instruktører, ligesom vi arbejder på at få uddannet flere instruktører gennem Dansk Sejlunion.
Der er i BSS Ungdom kapacitet til endnu flere unge sejlere, end vi har i dag.
Vi forventer at fortsætte og udbygge nogle af de nye initiativer som deltagelse i eksterne kapsejladser, erhvervelse af Duelighedsbevis, vintersejlads og samarbejde med de øvrige klubber i Køge Bugt kredsen i 2009.
BSS Ungdom vil i efteråret afholde det første kredsmesterskab i mange år i Køge Bugt Kredsen, hvor der bl.a. vil være deltagelse af Optimist, Feva-, 29’er og Hobbie.

Rune gennemgik resten af klubbens aktiviteter
Mini 12’erne har igennem de senere år været anvendt i mindre udstrækning end forventet. Og sidste år var ingen undtagelse, da de mig bekendt ikke var ude at sejle en eneste gang. Den ene af bådene har siden pådraget sig en skrogskade, som sammenholdt med en defekt i riggen gjorde den ukampdygtig.
Da interessen for sejlads i bådene generelt ikke har stået mål med anstrengelserne for at holde dem sejlklare, har bestyrelsen besluttet at afhænde dem. Så er du interesseret i en mini 12’er kan du kontakte bestyrelsen.
Det er ikke hvert år at vi kan fejre et 50 års jubilæum. Men ikke desto mindre kan vort medlemsblad Lanternen netop i år fejre rund fødselsdag, som en trykt udgivelse.
At Lanternen har været et uundværligt og kærkomment medie til at sikre information til og mellem medlemmer, er der ingen tvivl om. Og jeg er også overbevist om, at mange medlemmer fortsat sætter stor pris på at modtage det flotte blad, uagtet at vi snart har vænnet os fra de trykte medier og langt overvejende søger vor information via de elektroniske medier.
Der er ingen tvivl om, at det er en luksus at udgive vort eget flotte 4 farvede medlemsblad. Og luksus koster naturligvis. Omkostningen bliver ikke mindre med årene, da trykomkostninger og porto ikke bliver billigere og næppe kan forventes opvejet af ekstra eller flere annonceindtægter.
At Birgit har valgt at fortsætte, som redaktør af Lanternen, skal vi være særdeles taknemmelige for, da det har været årsagen til dels det flotte blad og dels, at omkostningerne trods alt ikke er højere, end de faktisk er.
Jeg synes også, at jeg i den sammenhæng bør sige et par ord om vor hjemmeside, som vor webmaster Henning Rasmussen har været så flink at tage vare på siden starten.
Vor hjemmeside er naturligvis et medie, hvor informationer kan gøres tilgængelige, så snart de er til rådighed, og en publicering ikke skal afvente en fast forud defineret tryk-termin.
Man kan måske ikke sige, at der hersker en direkte konkurrence mellem det trykte blad Lanternen og BSS hjemmesiden, men det er unægtelig således, at en veldrevet hjemmeside vil kunne rumme dugfriske informationer og bruges som et godt opslagsværk og sikre meningsudvekslinger medlemmer imellem i større udstrækning end et trykt magasin.
For at gøre vor hjemmeside endnu mere spændende og anvendelig er det besluttet at tage de seneste elektroniske værktøjer i anvendelse. Dette i form af et såkaldt Content Management System, som sikrer en langt mere dynamisk og informativ hjemmeside, og som understøtter mange flere faciliteter og brugerfunktioner end den eksisterende hjemmeside. Og samtidigt opnås med mindre arbejdsindsats en større ensartethed i layout for alle klubbens forskellige aktiviteter såsom restaurant, ungdom, kapsejlads, Sailors Cup osv.

Og måske også den nye hjemmeside kan eliminere behovet for et trykt blad i en form, som vi kender det i dag og dermed medvirke til at mindske klubbens udgifter.
Vi håber, at den nye hjemmeside vil være klar i denne sæson, så hold jer løbende opdaterede på sejlklubbens hjemmeside.
Og da jeg nu har været lidt inde på de elektroniske medier kontra de trykte, vil jeg tale lidt om fremtiden.
Jeg vil indlede med en lille gåde: ”Hvad er det som altid er helt tæt på dig og alligevel så langt væk, at du ikke kan nå det” Svaret er naturligvis: ”Fremtiden”
Og det er vel en meget god beskrivelse af de udfordringer, enhver ledelse står over for, når den kommende tid skal planlægges. Jo længere frem i tiden man ønsker at planlægge, jo flere usikkerhedsmomenter spiller ind. Og selv om man kun ønsker at planlægge kortsigtet, kan udfaldet ikke garanteres.
Ikke desto mindre har bestyrelsen i samarbejde med de ansvarlige for sejlerskolen, kapsejladsskolen og ungdomsafdelingen givet sit bud på, hvorledes fremtiden skal forme sig de kommende 3 år. Buddet er beskrevet i en strategiplan for klubbens uddannelsesområder, der omfatter ungdomsafdelingen, sejlerskolen, kapsejladsskolen og øvrige maritime uddannelser, og planen rækker frem til år 2012.
Og fremtiden, som strategiplanen reelt forsøger at pejle sig ind på og lægge rammerne for, har allerede vist sin værdi for ungdomsafdelingen såvel som sejlerskolen, som på nuværende tidspunkt arbejder ud fra de fastlagte linier, og dermed kan fokusere sine kræfter på det væsentlige, nemlig efterlevelse af skolernes formåls paragraffer.
Planen vil blive publiceret på hjemmesiden.

Ikke et ord om finanskrise men alligevel………
Uanset om vi kan lide det eller ej, påvirkes vi af det samfund, vi er en del af. Jeg sagde sidste år
Vi har i de sidste mange år vænnet os til de gode tider. Arbejdsløsheden har aldrig været mindre. Vores formue har aldrig været større. MEN vi skal som ansvarlig bestyrelse være opmærksom på, at en negativ udvikling på ejendoms- og arbejdsmarkedet også kan føre til en negativ udvikling for os som klub, da bådmarkedet typisk rammes først af en nedgang i konjunkturerne.
Og vi må jo konstatere her et år senere, at tiderne er omskiftelige, og såvel boligmarked som arbejdsmarked er under stort pres.
Jeg er mange gange blevet præsenteret for spørgsmålet om det formålstjenlige i, at klubben skal puge penge sammen, hvilket de sidste mange års regnskabsmæssige overskud har dokumenteret.
Og svaret på spørgsmålet er nu som tidligere det samme, nemlig at sikre klubbens eksistens, også i nedgangstider. Vi kommer ind på klubbens økonomi senere, men alligevel skal jeg ikke undlade at nævne, at vi har et ganske solidt økonomisk fundament og dermed er godt rustet til at imødegå en fremtid, hvor konjunkturerne er mindre spændende, end vi har oplevet de sidste mange år.
Men derfor skal vi alligevel forberede os på og agere ud fra, at tidernes udvikling også smitter af på os.
Vi påvirkes givetvis i mindre grad på medlemsindtægterne og i større grad på vore andre indtægter som f.eks. restaurationsdrift, sponsorater, annonceindtægter o.lign.
Da forpagtningsindtægterne i størrelse udgør omkring halvdelen af medlems kontingentindtægterne, er det dermed en væsentlig del af klubbens indtægtsgrundlag, der er i farezonen.

På nuværende tidspunkt er situationen, som tidligere nævnt, endnu uafklaret. Men vi ved, at restauranten gennem de seneste år har haft det økonomisk svært, og vi ved gennem vor dialog med diverse forpagter kandidater, at det er svært at tiltrække en ny forpagter på de eksisterende vilkår, hvorfor vi med stor sandsynlig bliver tvunget til at acceptere, at vore forpagtningsindtægter reduceres.
Kan vi, ved at tilpasse forpagtningsvilkårene, tiltrække en ny restauratør med den rigtige profil, som har det rigtige service-gen, og som kan lave noget god mad til fornuftige penge, så Albatrossen igen kan blive et attraktivt samlingssted for vore medlemmer og andre gæster, er det nok også den bedste investering, vi kan gøre for at fremtidssikre os, selv om vi økonomisk må spænde livremmen lidt ind i en periode.

Kan vi, ved at tilpasse forpagtningsvilkårene, tiltrække en ny restauratør med den rigtige profil, som har det rigtige service-gen, og som kan lave noget god mad til fornuftige penge, så Albatrossen igen kan blive et attraktivt samlingssted for vore medlemmer og andre gæster, er det nok også den bedste investering, vi kan gøre for at fremtidssikre os, selv om vi økonomisk må spænde livremmen lidt ind i en periode.
Da bestyrelsen ikke ønsker at finansiere et underskud på driften via kontingentstigninger, kan det blive nødvendigt at kigge nærmere på vore omkostninger og sætte tæring efter næring, hvilket nødvendigvis må føre til en række tilpasninger.
Nogle af disse tilpasninger vil ske med medlemmernes bistand, idet næste nummer af Lanternen vil indeholde et spørgeskema, hvor medlemmerne gives mulighed for at beskrive, hvilke aktiviteter de ønsker, at klubben skal gennemføre i tiden fremover. Så der håber vi at modtage et stort antal tilbagemeldinger, således at de fremtidige klubaktiviteter funderes bredest muligt for derved at sikre størst muligt fremmøde, når de gennemføres.
Bestyrelsen har allerede på nuværende tidspunkt godt styr på fremtiden, og året 2010 er strategisk fastlagt, og vi vil allerede i 2009 opleve tiltag, der understreger, at bestyrelsen agerer ansvarligt og beslutsomt.
Med disse ord skal jeg slutte beretningen med en opfordring til jer alle om at sætte pris på det store arbejde, som alle de frivillige gør for jer og jeres klub. Og husk, at BSS også har brug for dig og for din indsats. Vær med til at forme BSS i de kommende år og opstil til bestyrelsen eller meld dig under fanen af frivillige, således at klubben kan fungere i det daglige.
Til sidst vil jeg sige tak til alle i bestyrelsen - afgående som fortsættende bestyrelsesmedlemmer - for den store indsats I har gjort for jeres klub. Og ikke mindst en stor tak til alle de andre frivillige, der har bidraget til klubbens ve og vel med en kæmpe indsats i det forgangne år.

Ingen havde bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

ad 4. Regnskab 2008
Rune gennemgik regnskabet for 2008

Regnskabet 2008
 - Indtægter blev 815.740,- mod budgetteret 793.990,-, dvs. godt 20.000,- bedre end budget
 - Udgifter var godt 678.927,- mod budgetteret 756.400,-, dvs. godt 75.000,- bedre end budgetteret
 - Årets resultat (nettoresultat efter renter og afskrivninger) blev et overskud på 94.641,-
   mod et budgetteret underskud på 23.912,-, altså et forbedret resultat på omkring 117.000,-
 - Af overskuddet foreslås de 75.000,- hensat til nyinvesteringer og forbedringer og resten
   (knapt 20.000,-) overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr. 971.334,-
 - Af vor samlede aktivmasse på godt kr. 1,3 Mio.  udgør den likvide beholdning på diverse bank og giro-       konti 715.793,-, svarende til 55% af den samlede aktiv masse.

 Hvorfor har vi igen afveget positivt i forhold til det oprindeligt forventede resultat?
fordi vi generelt har en stram økonomisk styring
budget generelt lægges lidt konservativt
der gennemføres løbende budgetopfølgning og budgetrevision
udvalgene udviser ansvarlighed og har fokus på økonomien
det er ikke et krav at omkostnings budgetter SKAL bruges

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

ad 5. Indkomne forslag.
Næstformand Mogens Bruhn (MB) fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer i klubbens love.
Regnar Hansen fik en forklaring på § 15.
Flemming Maimann manglede 3 ord i 1. afsnit. (FM) blev gjort opmærksom på, at ordene står i 1. afsnit neden under dagsordenen.
(FM) fremlagde skriftligt ændringsforslag til § 10, idet han mente, at den nuværende valgprocedure er gammeldags.
Forslaget blev forkastet, idet der kun var 1 stemme for og et overvældende antal imod.
Efter debat blev bestyrelsens oprindelige forslag vedtaget ved håndsoprækning, hvor langt over det krævede ? stemte for ændringerne.
Alle lovændringer blev vedtaget.

ad 6. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter og gebyrer blev vedtaget.

ad 7. Forslag til budget 2009.
Rune gennemgik budgettet for 2009

Budget 2009
    I modsætning til tidligere tiders traditioner har der i år IKKE indsneget sig en fejl i det trykte budget   for 2009 i Lanternen
    For 2009 er der således budgetteret følgende
                   Indtægter      -822.550,-
                   Udgifter          751.300,- (før renter og afskrivninger)
                   Årets resultat   -13.704,- (overskud)

Bestyrelsens kommentarer til budget 2009
Økonomisk ved vi, at 2009 bliver noget af en udfordring.
Da budgettet blev vedtaget af bestyrelsen og efterfølgende trykt i Lanternen, var forpagters misligholdelse af kontrakten ikke en realitet og intet i den gensidigt 3 års uopsigelige forpagtningsaftale pegede på, at der skulle budgetteres anderledes end som gjort.
Da vi efterfølgende erfarede, at forpagteren misligholdt aftalen ved at undlade at betale forpagtningsafgift uagtet påkrav, blev den som følge heraf opsagt med omgående virkning.
Det betyder naturligvis, at forpagtningssituationen er uafklaret, hvilket skaber en naturlig usikkerhed omkring det realistiske i at budgettere med de fulde forpagtningsindtægter.
Indtil videre har vi kun en aftale, der sikrer normale forpagtningsindtægter til-og-med april 2009 og måske hvis panthaver får afsat restaurationen til ny forpagter, har vi også fuld forpagtningsindtægt resten af året.
Men det er naturligvis et usikkerhedspunkt, som forsamlingen bør være opmærksom på.
Bestyrelsen holdt møde om spørgsmålet 23. februar 2009 med det formål at beslutte, om nyt budgetforslag skulle sendes ud til erstatning for det i LANTERNEN anførte, men besluttede på mødet, at det nuværende forslag skulle fastholdes.
Og bestyrelsen fastholder fortsat denne beslutning og iværksætter parallelt hermed initiativer til at imødegå de værste konsekvenser af en hel eller delvis manglende forpagtningsindtægt i resten af 2009.
Bestyrelsen skal derfor foreslå, at forsamlingen godkender det fremlagte budget for 2009.

Budget 2009 blev vedtaget uden bemærkninger.

ad 8. Valg til bestyrelse.
Formand Rune Madsen blev genvalgt for 2 år uden modkandidat.
2. bestyrelsesmedlem Kim Lomborg blev genvalgt for 2 år uden modkandidat.
Regnar Hansen blev valgt som kasserer for 1 år uden modkandidat.
Dan Ysnæs blev valgt som 1. bestyrelsesmedlem for 2 år uden modkandidat.

ad 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Benny G. Sørensen blev valgt som suppleant for 2 år.
Flemming Günther blev valgt som suppleant for 1 år.

ad 10. Valg af revisorer og suppleant.
Klaus Jul Jeppesen og Jan Bo Hansen blev genvalgt som revisorer uden modkandidater.
Gert Morton blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.

ad 11. Eventuelt.
Ingen havde bemærkninger under dette punkt.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse og overrakte en lille gave.
Formanden takkede Per Terkelsen for godt samarbejde og sagde velkommen i arbejdet til de nye.
Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt leve for BSS!