Referat af generalforsamling i Brøndby Strands Sejlklub den 15. marts 2011.

Formand Rune Madsen (RM) bød velkommen og foreslog Vagn Mølgård (VM) som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent.

VM blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at GF var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Forhandlingsprotokol

Ingen ønskede oplæsning fra protokollen.

 

Ad 3. Beretning.

(RM) Så er vi igen samlet med det mål at afslutte det gamle og fastlægge rammerne for det nye år, så velkommen til beretningen for året der er gået.

Igen i år vil vi dele beretningen op, således at klublederne, selv beretter om året, der er gået for deres område, hvilket vil sige at

· Sejlerskolen bliver gennemgået af klubleder AGM

· Ungdomsafdeling gennemgås af klubleder Mogens Hansen

· Sailors Cup gennemgås af klubleder Peter Bodin

· Og som rosinen i pølseenden tager jeg mig af de øvrige områder, herunder også fest- og aktivitetsområdet, da Eddie Vogel i 2010 forlod området

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at vi for 2010 etablerede en ny styreform end den, vi har kendt til gennem de sidste mange år.

Årsagen til den nye styreform kan kort begrundes med, at det er svært at trække frivillige ind i bestyrelsesarbejdet. Sidste år manglede vi 4 medlemmer, for at bestyrelse med suppleanter var fuldtallig. Derfor fremlagde bestyrelsen et alternativt forslag til, hvorledes klubben kunne drives i tiden fremover, hvilket var absolut nødvendigt, da en minimeret bestyrelse kan ikke i sig selv afse al den tid, der er nødvendig for at drive klubben og alle dens aktiviteter.

Det kræver medvirken fra andre af vore medlemmer. Og mange vil som sådan gerne deltage i aktiviteterne, men ikke ret gerne i det administrative arbejde. Og det tager den nye styreform højde for.

I 2010 bestod bestyrelsen således kun af 4 medlemmer. Undertegnede som formand, Mogens Bruhn som næstformand, Klaus Jul Jeppesen som kasserer og Eddie Vogel som menigt medlem, dog således at Eddie af personlige grunde trådte ud sidst i 2010. Derudover har vi fortsat Birgit Jeppesen tilknyttet som sekretær, dog uden stemmeret. I den nye styreform er der ingen suppleanter.

Udover bestyrelsen blev oprindeligt etableret 5 selvstændigt fungerende afdelinger med hver sin driftsansvarlige klubleder. Klublederen har både det økonomiske og driftsmæssige ansvar for området, og tildeles desuden de nødvendige beføjelser for at området kan drives som en selvstændig enhed.

De 5 områder er

- Ungdomsafdelingen v/ Mogens Hansen

- Sejlerskolen v/ Anna-Grethe Madsen

- SailorsCup v/ Peter Bodin

- Fest- og aktiviteter v/ Eddie Vogel

- Kapsejlads v/ Benny Sørensen

hvor vi grundet Eddies udtræden af det frivillige arbejde, nu mangler en ansvarlig klubleder til Fest- og Aktivitetsområdet.

Kapsejladsafdelingen blev nedlagt, da der ikke længere hverken var efterspørgsel efter kapsejladsuddannelse eller deltagelse i onsdagssejladserne og sluttede endeligt ved salget af kapsejladsbåden Lynet sidste år. Så i dag eksisterer 4 selvstændige klubområder.

Som det blev aftalt på sidste generalforsamling, skal vi i aften endeligt beslutte, om den nye styreform skal være en permanent organisering af BSS. Lovændringsforslaget kan læses i sin helhed i Lanternen, som udgør indkaldelsen til denne generalforsamling.

Og husk at intet kommer af sig selv – det kræver en stor indsats af de involverede. Og der har vi brug for hinandens hjælp. Ikke alene mangler vi et medlem i bestyrelsen, der ønsker at medvirke til den løbende udvikling af vor klub. Men vi mangler også en ansvarlig klubleder, der selvstændigt kan varetage og videreudvikle området ”Fest- og aktiviteter”.

Med disse indledende bemærkninger vil jeg gå videre med årets mere festlige indslag.

Fest- og aktiviteter

Da Eddie fratrådte rollen, vil jeg forsøge at opsummere årets aktiviteter.

Indledningsvist kan jeg i lyset af den nye organisering oplyse, at det blev besluttet at opdele aktiviteterne i 2 kategorier, nemlig aktiviteter, der hører hjemme i bestyrelsesregi og aktiviteter, der hører under Fest- & Aktivitets gruppen.

Så de aktiviteter, bestyrelsen har ansvaret for, er stander op, stander-ned samt generalforsamlingen. Alle øvrige hører til Fest- og Aktivitetsgruppen under daglig ledelse af en klubleder.

Med dette sagt så startede sæsonen traditionelt med standerhejsningen, som efter formandens tale fortsatte i Albatrossen til god mad og dertil hørende social stemning.

Informationsmødet for nye medlemmer blev aflyst grundet manglende interesse.

Sankt Hans aften blev igen et stort tilløbsstykke med mange fremmødte fra nær og fjern, som hørte byrådsmedlem Allan Nielsens båltale og nød varmen fra bålet (da det omsider lykkedes at få det tændt)

Afriggerturen blev afviklet med et par skarpe til morgenbriefingen, som traditionen tro blev finansieret af klubben. Og efter det oplyste skulle alle have haft en god og hyggelig dag.

Standernedhalingen forløb uden de store problemer. Eddie og Mogens var tovholdere, så standeren kom stille og roligt ned. Derefter var der den traditionsrige gravøl. Det er jo ikke noget at fejre. Men alligevel gik mange medlemmer videre til det festlige indslag og fik fyldt maverne med alt godt fra Albatrossen.

Årets julebanko blev gennemført, uagtet at den ansvarlige klubleder havde trukket sig umiddelbart før. Men som så mange gange før lykkes det alligevel at gennemføre arrangementer, trods de uforudsete udfordringer. Mange var mødt op til dette højdepunkt i den mørke tid og havde en rigtig god og lang aften med mange flotte gevinster.

Juletræsfesten blev også gennemført med god bistand fra ungdomsafdelingens frivillige. Og igen deltog mange glade børn og dertil hørende familier, der glade fik besøg af julemanden, som kom forbi og uddelte gaver, medens julepigerne uddelte godtepose og sodavand.

Væsentlige aktiviteter i bestyrelsesregi

Indledningsvist skal jeg nævne, at bestyrelsen har det overordnede drift- og økonomiansvar for alle klubbens aktiviteter, uanset at de fleste klubrelaterede aktiviteter er lagt ud i selvkørende enheder med en ansvarlig klubleder.

Som tidligere nævnt er det bestyrelsens ansvar at varetage de aktiviteter, der vedrører stander-op, stander-ned og generalforsamling. Herudover har bestyrelsen det overordnede ansvar for klublokaler, restaurationsdrift, aftaler med samarbejdspartnere og leverandører, samt relationer til myndigheder og organisationer, klubbens regnskabsføring, den samlede økonomi og driftsbudgetter samt in- og extern kommunikation, herunder Lanternen og BSS.dk.

Når det er sagt, er der i året sket en række tiltag, herunder en kontinuerlig fokus på vore at minimere regningernes størrelse fra vore omkostningskreditorer eksempelvis udgifter til internet, telefon, forsikringer, alarm mv. Og senest er vort administrative system udskiftet til et standard-system fra DIF, også benævnt Foreningspakken.

Foreningspakken er et standard system, der bedre end det gamle håndterer styring af vore medlemmer, samt sørger for kontingent opkrævninger og ikke mindst sikrer vor løbende bogføring med driftsregnskaber og budgetter.

Systemet er en såkaldt ASP-leverance, dvs. systemet kører på en server hos leverandøren, og vi opkobler os via internettet. Systemet understøtter en række gode faciliteter, vi kan få glæde af på sigt, bl.a. muligheden for tilmeldinger og betalinger over internettet.

Dette kan bl.a. have stor interesse bl.a. i forbindelse med SailorsCup, hvor fremmede sejlere kan tilmelde sig sejladser og alle de øvrige arrangementer og samtidigt med tilmeldingen også kan gennemføre betalingen. Det forenkler administrationen og mindsker de frivilliges arbejdsindsats.

At Foreningspakken derudover giver klubben en økonomisk besparelse ift. tidligere, er så kun yderligere et plus.

Og som Klaus senere vil komme ind på under regnskabet, er det bestyrelsens fornemste opgave at sikre, at vi får flest mulige klubaktiviteter ud af medlemmernes kontingenter og sikre, at en mindst mulig andel går til administration.

Regnskabet taler da også sit tydelige sprog. Uagtet at vi har et ganske flot regnskab, på trods af at vore indtægter er faldende, kan vi se, at der samtidigt er anvendt flere penge på vore kerne-aktiviteter end tidligere. Sejlerskolen, Ungdomsafdelingen og SailorsCup har generelt fået tildelt væsentligt flere midler end tidligere år.

At dette kan lade sig gøre, skyldes bestyrelsens stramme økonomisk styring, hvor ikke-aktivitetsskabende omkostninger skal minimeres til fordel for de aktivitetsskabende. Den førte økonomiske politik giver BSS et stærkt fundament til at klare sig gennem krisen og sikrer samtidigt en høj grad af frihed til at modernisere og efterleve de strategisk lagte mål for kerneområderne, så der kan disponeres, når behovet opstår.

Som eksempler på dispositioner kan nævnes at Ungdomsafdelingen flåde af joller opdateres med nye 1-mandsjoller i form af 3 stk Tera sejljoller samt at en af de bedagne følgebåde nu er udskiftet med en meget mere anvendelig og alsidig RIB-båd. Planen er generel at Ungdomsafdelingens udstyr skal opdateres, så det kan tiltrække og fastholde flere unge sejlere.

Ligeledes har Sejlerskolen fået helt nye ”klude” til de 3 H-både. Og i den kommende tid skal der også fastlægges en moderniseringsplan for flåden af H-både.

Når det så er sagt, er det også vigtigt at påpege at bestyrelsen ikke ønsker at finansiere hverken de løbende aktiviteter eller anlægsinvesteringer ved at kontingenterne skal hæves.

Siden 2004 har der ikke været gennemført kontingentstigninger og det agter den nuværende bestyrelse ikke at ændre ved. Tvært imod er det bestyrelsens intention at fastholde det nuværende niveau og samtidigt reducere kontingenterne for de medlemsgrupper, der er knapt så økonomisk godt stillet.

Det har tidligere medført, at vi fik indført en kategori for unge under 25 år, der har fået reduceret kontingentet og at vi nu på denne generalforsamling stiller forslag til at vore medlemmer, der runder det 67 (syvogtressindstyvende) år også får reduceret kontingentet.

De fleste har måske bemærket at Albatrossen ikke har haft normale åbningstider her hen over vinteren. Årsagen til dette er at tidernes ugunst fortsat gør det svært at drive en rentabel restaurant. Så for at sikre, at BSS trods alt kan bevare en restauratør, har det være nødvendigt at indgå en midlertidig aftale med Jannick, som muliggør at han kan reducere sine omkostninger til både personale og øvrige driftsudgifter i en periode hvor indtægtsgrundlaget er nærmest lig NUL.

Jannick vil igen når sejlersæsonen starter, dvs. fra stander-op til stander ned holde normalt åbent og så håber jeg at både vore medlemmer og andre restaurationsgæster vil sørge for at Jannick får rigtigt travlt og får skabt sig en sund forretning.

Og husk nu selv at benytte dig af Albatrossens mange gode tilbud, som jo reelt er en form for hjælp til selvhjælp, da vi som sejlklub og bortforpagter har en økonomisk interesse i at det går godt for vor restauratør.

Har vi ingen restauratør, så har vi heller ingen forpagtningsindtægter.

Sejlerskolens aktiviteter

Som tiden dog løber af sted!

Sæson 2010 er forløbet fint i Sejlerskolen. Vi har haft det antal elever, som vi havde instruktører til, hvilket jo er meget heldigt. Ligesom sidste sæson har 4 instruktører delt 2 hold elever, og det samme kommer til at gøre sig gældende i denne sæson. Hans Jeppesen har valgt at stoppe som instruktør, og jeg vil gerne sige tak til Hans for hans mangeårige virke i Sejlerskolen.

Ole Kielstrup har været bådsmand hele sæsonen, og jeg må indrømme, at der er for meget arbejde med 3 både til 1 mand. Derfor har vi i år fået en mand mere, nemlig Regnar Hansen, der sammen med Ole vil gøre, hvad de kan for at holde bådene i gang.

Vi har købt nye sejl til alle 3 både, men det ene stel sejl er sponseret af Quantum Sails, hvilket vi siger mange tak for.

Som jeg sagde i min tale ved standernedhalingen, gik 9 elever op til prøve og bestod. I løbet af vinteren har 2 af dem gået til navigationsundervisning og skal op til eksamen i morgen. De har også lige været på instruktørkursus, så jeg forventer, at vi til næste år har 2 nye instruktører. De skal lige have lidt mere erfaring, hvilket vi har planer om at give dem i år.

Vi har også planer om, at den ene båd skal deltage i tirsdags-kapsejladsen i Køge Bugt. Det bliver en udfordring, men spændende.

Sidste år til generalforsamlingen skrev jeg i min beretning, at vi skulle i gang med certificeringen af Sejlerskolen. Jeg havde ikke forventet, at det var stort et arbejde.

Vi er nu nået dertil, at vi mangler en tilbagemelding fra Ungdomsafdelingen, inden materialet bliver sendt til bestyrelsen til forhåbentlig godkendelse, så det kan komme videre til Dansk Sejlunion. Som I måske har læst i Sejlerbladet fra DS, er flere sejlerskoler blevet certificeret i årets løb, og jeg håber til efteråret at kunne fortælle, at vi nu også er med på holdet.

Vi har holdt en del møder i løbet af det forgangne år, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak til alle instruktører og til bådsmanden for god opbakning og hjælp. Jeg synes, at vi har et godt samarbejde, og det, håber jeg, vil fortsætte i den kommende sæson med alle de nye elever. Rigtig mange tak og fortsat god aften.

BådNyt Sailors Cup 2010

Sidste år var andet år i træk at vi i Brøndby Strand Sejlklub afholdt BådNyt Sailors Cup med BådNyt som hovedsponsor. Arrangementet løb af stablen 2. weekend i september og indeholdt rigtigt mange tiltag og igen med rigtigt mange frivillige klubmedlemmer der hjalp til gennem hele weekenden. På trods af vejret havde vi heldigvis dejlig musik og et godt telt og masser af mennesker i feststemning både fredag aften og lørdag aften. Der blev danset og festet pænt igennem.

For at nævne ’vandaktiviteterne’ først, så havde vi to meget forskellige sejlader, nemlig kapsejlads og familiesejlads. Begge dele er selvfølgelig arrangeret for at få alle de fine sejlbåde i havnene ud på vandet, men hvor kapsejladsen kræver målerbrev og i alt fald lidt erfaring, så var familiesejladsen for de som bare vil ud en tur på vandet

For at gøre det spændende var der en sand regn af sponsorpræmier. For de kapsejlende var der præmier for de som kom først i hvert løb, medens der for familiesejlerne blev trukket lod om præmierne blandt de som gennemførte.

Igen i år har vi besluttet at gennemføre BådNyt Sailors Cup, men i år lægger vi arrangementet en uge tidligere, d.v.s. i den første weekend i september. En uge tidligere er dagene er lidt længere og vejret lidt lunere. Det er desværre ikke ligegyldigt, idet vi i Sailors Cup 2010 var noget uheldige med vejret. Det var tåge og blev regnvejr. Det kom til at præge landaktiviterne hvor vi havde loppemarked, amerikanerbiler, rodeotyr, popcorn og hoppeborg, sponsortelt og udstillingsbåd fra Hanse Yacht. For at folk fra oplandet skal besøge vores havn kræver det ganske enkelt bedre vejr for at blive en succes.

Af sejlbåde var der færre både med sidste år end året før. Der var 45 både i 2010 mod godt 60 både i 2009. En nedgang der kunne mærkes og som betyder at vi i år ikke økonomisk tør binde an med at sætte et stort telt op. Vi låner derfor i stedet restauranten i klubhuset fra lørdag morgen til og med søndag middag.

For at få flere til at deltage i BådNyt Sailors Cup 2011 prøver vi med forskellige tiltag. Fx, hvis nogen af jer står med den idé at lave en sejlads fx for Maxibåde, X79 eller hvad I nu sejler i, så henvend jer til en fra Sailors Cup udvalget, så vil vi prøve at se om ikke i kan få jeres egen sejlads.

I BådNyt Sailors Cup udvalget er vi Ejvind og John som står for sejladserne, Kim (sekretariat), Jane (mad), Susanne (musik), Allan (sponsorer), Nina (kommunen), Inge (sponsorer) og Peter (koordinator)

Vel mødt til BådNyt Sailors Cup 2011 og husk at følge med på hjemmesiden www.sailorscup.dk

Ungdomsafdelingens aktiviteter

Da jeg sidste år fremlagde beretningen for ungdomsarbejdet i BSS i 2009, sagde jeg at det havde været ganske særligt år, hvis mage vi nok ikke kommer til at opleve. Men det jo ikke nogen grund til ikke at prøve at komme videre med en masse nyt, i forlængelse af den positive udvikling vi har set de foregående år.

I 2010 havde vi ca. 140 aktivitetsdage i BSS Ungdom. Foruden de traditionelle aktiviteter med teoriundervisning, træningssejlads om onsdagen og sommerlejr, blev der brugt mange dage med kapsejladstræning og kapsejlads.

En tydelig anerkendelse af det store arbejde, der er blevet lagt i udvikling af ungdomsarbejdet i BSS, kom den 20. marts hvor jeg af Dansk Sejlunion blev kåret som Årets Ungdomsleder 2009. Med prisen fulgte en check på 20.000 kr. til brug til ungdomsarbejde. Prisen var ikke blot en anerkendelse af mit, men af alle instruktører og bestyrelsens indsats for at forbedre ungdomsarbejdet.

Et af de helt nye initiativer som blev introduceret i 2010 var holdsejlads for Fevaer, hvor man sejler 2 hold mod hinanden med 3 både på hvert hold. Det blev arrangeret i samarbejde med Hundige og Vallensbæk, med deltagere fra hele landet og afholdt 2 gange i Hundige. Det er et helt nyt koncept i Danmark med 2 mands jolle holdsejlads, og vi lagde vægt på det sociale og øvelses-aspektet omkring holdsejlads. Holdsejlads lå fantastisk godt i forlængelse af vinterens teori med 2 kapsejladsregel kurser og 2 strategi & taktik kurser, som blev afholdt i BSS Ungdom med deltagelse af unge sejlere fra hele Køge Bugt kredsen.

Dansk Sejlunion støttede initiativet noget, men efter succesen i 2010 er DS gået langt meget ind i en udvidelse af initiativet i 2011, så det også skal afholdes både øst og vest for Storebælt og der skal laves undervisnings materiale til DS kurser. Vi håber at også at det bliver internationalt i 2011 med Feva hold landskamp med Sverige, og deltagelse i holdsejlads i England som har stolte traditioner og stor erfaring med den disciplin.

I løbet af sidste vinter blev planerne for et andet helt nyt initiativ lagt. For første gang valgte 5 BSS Ungdom sejlere at de ville deltage ved Feva og Tera VM i Frankrig. Det var første gang at der skulle deltages i et internationalt kapsejladsstævne. Det krævede meget planlægning af logistikken med transport, overnatning, forsikring osv. Det var en stor oplevelse for såvel sejlerne som instruktørerne, men også en hård oplevelse med en uges intensive sejladser med 140 Fevaer og 49 Tera joller. BSS Ungdom instruktørerne spillede en væsentlig rolle for alle 8 danske Feva joller, med støtte i forhold til gennemførelse af sejladserne og hjælp ved protestbehandling. BSS Ungdom sejlerne leverede en flot indsats. Som eneste danske båd kvalificerede Filip & Julie sig til guldfeltet, og blev dermed klart bedste danske båd på en samlet 44. plads. Freja vandt en VM Bronze medalje for piger i Tera Pro. Det vidner om et højere niveau blandt sejlerne end vi nogensinde har haft tidligere.

En del af planen for deltagelse i VM var også at deltage i så mange af de store TORM Junior Grand Prixer for Fevaer. Det endte med 2 samlede sejre og en 2 plads for Filip & Julie og Mathias fra VSK som gast ved et stævne. Det rakte samtidig til at de vandt den samlede TORM Grand Prix serie for Fevaer. Det var fortjent idet de gennem hele året var Danmarks klart hurtigste Feva. De blev behørigt fejret ved en reception hos Dansk Sejlunions hovedsponsor TORM. Julie vandt sølv ved Feva DM med Mathias Gajhede fra Århus, hvor Filip sejlede den større 29er med Michelle. Idet Filip også deltog i TORM Ungdoms Grand Prixer med Michelle i 29ere, var han formodentlig den eneste sejler som deltog i samtlige TORM stævner i 2010, og endte på en respektabel 16 plads ud af 47 på TORM Grand Prix serien for 29ere.

BSS Ungdom sejlere stod for flere andre flotte resultater. Flottere og bedre end nogensinde før. Det gav resulterede i megen omtale i de lokale medier og fagpressen på internettet. Brøndby Kommune inviterede også Filip & Julie og Freja til reception på Rådhuset med kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Filip & Julie for at vinde TORM Grand Prix ranglisten, Julie for sølv ved Feva DM og Freja for bronze medaljen ved VM.

Klubmesterskabet blev lidt anderledes i år end det plejer, idet der blev sejlet i Tera, Zoom 8, Europa, Laser og Hobbie 405 og de konkurrerede efter lystal. For jollerne vandt Freja i Tera Pro, mens Rune vandt både klub- og kredsmesterskab for Optimist.

Men alt er ikke og skal ikke være kapsejlads centreret. Vi skal holde fast i BSS Ungdom fundamentet, med sociale, bredde aktiviteter og godt kammeratskab. Uden bredde, kammeratskab og gode oplevelser på vandet får vi ikke sejlere som vil mere. En af årets store begivenheder er sommerlejren i Stege. I 2010 deltog 50 sejlere, og der var god tilslutning fra både sejlere og instruktører fra BSS Ungdom. Det er altid en fantastisk oplevelse, som sejlerne glæder sig til at være med til.

De sidste par år har vi haft vintertræning. Der er færre sejlere som ønsker at deltage i det, og der er skrappe sikkerhedskrav til at sejlerne, for at det er forsvarligt. Sejlerne skal kunne klare sig selv, de skal have forsvarlig påklædning typisk i form af tørdragt og der skal være følgebåde på vandet. Når der er færre der sejler, er det også sværere at sikre en kritisk masse af sejlere som giver den bedste træning. Derfor deltager sejlerne også i vintertræning andre steder, hvor der er mere kvalificerede tilbud. I vinteren 2010/11 har det bl.a. været med Tera i Vallensbæk, 29er på Furesøen og i Vedbæk, Zoom 8 i Rungsted og Europa i Skovshoved.

Det er meget nødvendigt at vi søger inspiration uden for klubben og i udlandet, for at vi til stadighed kan skabe udvikling i tilbuddene til de unge sejlere, ligesom entusiastiske sejlere fra andre klubber kommer til BSS Ungdom for at sejle og træne.

Der bliver også arbejdet med uddannelse af instruktører, så vi har haft deltagere til baneleder- og dommer-kursus og Klub Konference, og snart instruktør-kursus.

Dansk Sejlunion kører igen en kampagne, hvor de økonomisk støtter indkøb af joller. BSS Ungdom har bestilt 3 Tera joller, hvor halvdelen af pengene stammer fra Årets Ungdomsleder prisen. Dermed har vi gode tilbud til sejlerne i Optimist, Tera og Feva. Tilbuddene i større joller er noget dårligere. Vi har de seneste år set en ny tendens med nogle af de mere entusiastiske sejlere har købt egne joller, så der i dag er privat ejede Tera, Zoom 8, Europa, Hobbie 405 og 29ere.

2010 viste også at vi skal værne om sejlerne og vi skal være lydhøre overfor deres behov og udvikle vores tilbud ud fra det. Efter de intensive og stressede VM sejladser stoppede de 2 Feva besætninger med at sejle sammen. Det betyder ikke at sejlerne stoppede med sejlads, men de har valgt nye udfordring i private både.

Vi skal sørge for at have så kvalificerede og fleksible tilbud til sejlerne som overhovedet muligt, og hjælpe dem med at komme videre såvel i BSS som udenfor.

Efter de flotte resultater i 2010, må vi forvente at 2011 giver dårligere resultat da mange i sejlerne som leverede de flotte resultater har skiftet bådtype og kommer til at sejle i hårdere felter.

Med afslutningen af 2010 valgte Jørgen Jespersen og René Højgaard. René fortsætter som instruktør i Sejlerskolen, som fremover vil nyde godt af hans kvalifikationer og pligtopfyldende arbejdsindsats.

Både Jørgen og René har været instruktør i mange år, og har ydet en stor og værdsat indsats gennem mange år, og vi siger mange tak for arbejdet.

Vi står godt rustet til 2011 sæsonen hvor der vil blive fokuseret på Optimist, Tera og Feva sejlads. Vi har kapacitet til at have flere sejlere end vi har i dag, og det må I gerne huske hvis I kender nogen som er interesseret i at gå til sejlads.

Afsluttende bemærkninger

Som jeg tidligere nævnte har vi igen haft et økonomisk pænt år. I lighed med de tidligere år skyldes resultatet en sund økonomisk styring, hvor klubbens kerne aktivitetsområder er blevet opprioriteret og har fået tildelt flere midler, uagtet at indtægterne er på et nedadgående niveau.

At vi har kunne holde et pænt resultat skyldes at finansieringen af de flere tildelte midler er sket ved løbende at reducere de omkostninger, som ikke influerer direkte på vore kerne aktivitetsområder.

Som jeg ved tidligere lejligheder har givet udtryk for har bestyrelsen ingen intentioner om at spare op for opsparingens skyld.

Den økonomiske strategi har været lagt så vi skal kunne tåle perioder med helt eller delvist bortfald i forpagtnings indtægterne. Målet med den økonomiske strategi er at klubbens løbende udgifter til kerneaktiviteterne skal kunne finansieres ved hjælp af kontingent indtægten, således at vi kan fortsætte klubaktiviteterne, selv om vi måtte være uden forpagtnings indtægter.

Vi har i årets regnskabsopgørelse udfærdiget et afdelingsregnskab, som viser hvorledes klubbens aktiviteter finansieres dels via forpagtnings indtægterne og dels via medlemsindtægterne. Og her fremgår det med stor tydelighed, hvor afhængige vore almindelige klubaktiviteter fortsat er af de indtægter, der skabes via Albatrossen.

For at sikre økonomien også på længere sigt vil bestyrelsen fortsat sikre en løbende tilpasning af vore omkostninger, således at de almindelige klubindtægter i sig selv vil være tilstrækkelige til at finansiere vore kerne klubaktiviteter, for på den måde at sikre kontinuitet i klubbens aktiviteter.

Som det fremgår af beretningerne fra de seneste 2 generalforsamlinger har bestyrelsen lagt op til en omlægning af Lanternen med det sigte at ressourceindsats, klubøkonomi og tilgængelig teknologi optimeres bedst muligt.

Det har så resulteret i at Lanternen nu udgives som en årspublikation i et flot A4 format, der samtidigt udgør indkaldelsen til vor generalforsamling og samtidig rummer alle relevante informationer og aktivitetsoversigter for det kommende år.

Bestyrelsen er opmærksom på at dette for mange af vore medlemmer kan være et ømtåleligt skridt at tage, for hvad får vi ellers for det kontingent vi betaler. Men hvis dette er holdningen, så tyder det på at disse medlemmer ikke deltager i de aktiviteter som trods alt gennemføres. At udgive et blad er ikke i sig selv aktivitetsskabende. Og skal vi være ærlige over for hinanden, så har vi stort set aldrig modtaget input fra vore medlemmer, så bladet kunne have fået et reelt redaktionelt og læseværdigt indhold. Lanternen indeholdt i de seneste mange år mere eller mindre statisk information, som ligeså godt kan udgives i eet og samme blad.

Vi er ikke den eneste sejlklub, der har haft disse overvejelser. Andre overvejer udelukkende at basere sig på en dynamisk hjemmeside. Men her har vi valgt at kombinere disse 2 medier, således at Lanternen udgør både indkaldelsen til vor generalforsamling og samtidigt rummer information over alle de faste aktiviteter vi har for året.

Hjemmesiden BSS.dk supplerer Lanternen ved at have det samlede overblik over klubben og vore klubaktiviteter og rummer samtidig den løbende aktuelle information, der ofte alligevel vil være meningsløst at trykke i et blad, der udkommer 4 gange om året.

Med disse ord skal jeg slutte beretningen med en opfordring til jer alle om at sætte pris på det store arbejde, som alle de frivillige trods alt gør for jer og jeres klub.

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne og klublederne, som har udført et kæmpe arbejde i året, der er gået. Og denne tak gælder naturligvis også vor sekretær Birgit og selvfølgelig Eddie, som inden sin udtræden gjorde et stort stykke arbejde for at føre de mere festlige aktiviteter ud i livet.

Uden for beretningen vil jeg gerne knytte følgende kommentarer:

Jeg modtager til stadighed information og rygter om hvor tåbelig en bestyrelse vi har i BSS. Og hvis det er den generelle opfattelse vore medlemmer har, synes jeg, at vi skal se at få valgt nogle nye friske medlemmer ind i bestyrelsen, som dermed kan være med til at forme klubben i tiden fremover.

Og er der blandt medlemmerne generelt mistillid til bestyrelsen og det arbejde vi udfører, skal jeg foreslå forsamlingen til ikke at godkende denne beretning, idet en sådan beslutning automatisk fører til at bestyrelsen træder tilbage, hvorefter det vil være op til dirigenten og forsamlingen at finde ud af hvorledes klubben så skal ledes indtil en ny bestyrelse kan etableres. Dette giver så den nye bestyrelse alle muligheder for at gennemføre de forandringer man ønsker.

Bemærkninger til beretningen:

Kim Aardestrup (KAa) mente, at vi alle har et ansvar for, at aktivitetsniveauet er så lavt. Gennemsnitsalderen er ret høj. Hvad gør vi for at ændre aktivitetsniveauet?

Peter Bodin (PB) mente, at det kræver et aktivt aktivitetsudvalg, for bestyrelsen er parat med pengene, hvis der kommer en god idé.

Eddie Vogel (EV) begrundede sin udtræden af bestyrelsen med manglende demokrati i bestyrelsen.

Anna-Grethe Madsen (AGM) Vi skal tænke anderledes. Vi ”gamle i gårde” har et ansvar for at få de unge med, og det har vi ikke gjort godt nok.

Ejvind Allermann (EA) Kapsejladsudvalget er nedlagt. ”Lynet” er solgt, og jeg mangler væsentlige oplysninger vedr. salget. Lanternen skal vedblive at udkomme 4 x årligt. Det er klubbens ansigt udadtil. Aktivitetsudvalget skal være effektivt. Der skal arrangeres fællesture og evt. klubaften en gang om ugen om vinteren, så medlemmerne mødes og opretholder det sociale netværk. Møde-referaterne skal være mere detaljerede omkring bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Kasserer Klaus Jul Jeppesen (KJJ) redegjorde for salget af ”Lynet” ved at henvise til aktiverne i regnskabet.

(RM) supplerede med at sige, at der ikke er marked for sportsbåde lige nu, og derfor blev båden solgt med tab. Bladet skal måske udkomme 4 x årligt, men bss.dk udkommer 365 dage om året. Vedr. referater: hvis et bestyrelsesmedlem ønsker en bestemt holdning ført til protokols, bliver det gjort.

Regnar Hansen (RH) ”Lynet” blev købt uden om generalforsamlingen og efterfølgende godkendt. Nu er den solgt uden om generalforsamlingen. Hvordan kan man gøre det?

(RM) Det er vel derfor, man har valgt en bestyrelse.

(KAa) Det var et flabet svar. Hvorfor skal vi være medlem af en klub, hvor bestyrelsen blæser på den øverste myndighed?

Susanne Hansen (SH) Albatrossen er aldrig åbent i weekenden, selv om det er godt vejr. Det skader klublivet og det sociale netværk.

(AGM) Vi er enige om, at generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. For en del år siden vedtog en generalforsamling, at klubbens bestyrelse ikke måtte udlevere navne og adresser på medlemmerne til udenforstående. Alligevel har bestyrelsen udleveret navne og adresser til trykkeren af det netop udkomne blad, der derfor er udsendt af trykkeren. Bestyrelsen bør tage generalforsamlingens beslutning til efterretning, således at dette ikke sker igen.

(RM) Beslutningen er taget før min tid, og jeg har derfor ikke været opmærksom på dette forhold. Det er almindeligt, at klubblade udsendes på denne måde.

John Hansen (JH) Man nedlægger ikke bare traditioner, så pinseturen med tilhørende bevilling bør lægges tilbage til Skanør.

(AGM) I henhold til lovenes § 12 kan man læse alle referater i 14 dage inden generalforsamlingen, hvilket jeg har gjort. Hvem har givet tilladelse til, at Albatrossen lukker kl. 15.00 fra den 18. okt. 2010, når referatet siger, at tilladelsen er gældende fra 1. nov. 2010?

(KAa)Der skal være en person, der tager ansvar for planlægning af aktiviteter. Bestyrelsen kan ikke gøre det alene.

(RM) Vi laver aftaler og håber, at modparten retter sig efter det.

(KAa) Hvis modparten ikke retter sig efter aftalen, skal vedkommende bare ud!

(RM) Der kommer ikke en ny forpagter, bare fordi man smider den gamle ud.!

(EV) Bestyrelsens flertal havde givet tilladelse til lukningen, selv om de siger noget andet. Hvis bestyrelsen havde været stærk nok, kunne man have fået en ny forpagter.

Peter Christophersen (PC) Det virker, som om denne restauratør ikke kan lide sejlere. Der skal være åbent i godt vejr, men åbenbart er der altid dårligt vejr, hvor restauratøren opholder sig.

(KAa) var ikke tilfreds med svaret fra (RM). Hvis en kontrakt brydes, skal vedkommende bare ud, og der skal laves en ny kontrakt. Bestyrelsen har ikke kompetence til at sidde et kontraktbrud overhørigt.

(VM) satte beretningen til afstemning. Der var 55 stemmeberettigede til stede. 37 stemte for og 2 imod. Beretningen blev godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

(KJJ) fremlagde kort det udsendte regnskab. Der var ingen kommentarer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag 1.

Næstformand Mogens Bruhn(MB) fremlagde bestyrelsens begrundelser for ændringerne.

§ 4: Kun redaktionelt

§ 5: Redaktionelt, samt ændring vedr. medlemmer, der er fyldt 67 år.

§ 6: Kun redaktionelt

§ 10: Som følge af sidste års generalforsamlings manglende opstilling til bestyrelsen, har det siddende forretningsudvalg gennemgået denne paragraf og tilrettet den til de gældende forhold.

(RH) anmoder generalforsamlingen om at stemme nej til ændringerne.

(AGM) mente, at man kunne stemme ja til § 4-5-6, men nej til § 10 med den begrundelse, at det ikke er nok med 4 i bestyrelsen til at højne aktivitetsniveauet.

(EV) er enig med (AGM). Der er ingen retfærdighed i det nuværende system.

(KAa) det handler om at tale sammen. Er enig med (AGM).

(PB) håber, at flere vil være med. Det handler om at være fleksibel. Stem for den nye § 10.

(PC) havde problemer med § 10. Bestyrelsen har ikke været god nok til at kommunikere disse ændringer ud til medlemmerne. Der bør stå ”mindst 4”.

(RH) udvalgsformænd behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

(RM) info er givet i Lanternen og på hjemmesiden. Bestyrelsen har vurderet, at 4 er nok, da klublederne varetager det udadvendte arbejde.

(KAa) har vi fået kniven på struben? Går bestyrelsen, hvis vi siger nej til disse ændringer?

(VM) lad os nu se. Der kan jo komme ændringsforslag.

(RM) henviste til havnebestyrelsen, hvor der også sidder et forretningsudvalg.

(PB) lad os beholde klubledersystemet og den nuværende bestyrelsesform.

(KAa) Det handler om, at vi sparer os selv ihjel. Det handler om holdninger.

(PC) i havnebestyrelsen er der 7 medlemmer og et FU, der tager de daglige beslutninger, der så fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Ændringsforslag ”mindst 4” fastholdes. Klublederne kan arbejde som nu i det nye regi.

Ulrik Petersen (UP) Der bør stå ”mindst 4 og højst 7”. Ellers kan man forstille sig en forsamling på 20.

(KJJ) så skal valgproceduren også ændres. Det er en fordel med det nuværende system, at man kan holde møde pr. e-mail.

(KAa) hvor er debatten ved e-mail møder?

Jette Andersen (JA) det her er noget fnidder. Der er gode og dårlige sider af alle ting. Prøv at være positiv.

(AGM) hvordan styres systemet med de 67-årige i familiemedlemskaber?

(RM) Man beregner ud fra den person, der først fylder 67.

(VM) foreslog en valgprocedure: Formand vælges lige år

Næstformand og kasserer vælges ulige år

Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.

Derudover skal ”bestyrelsen bestå af mindst 4 og højst 7 medlemmer”.

En prøveafstemning viste, at 40 kunne gå ind for disse ændringsforslag, mens 3 ville stemme imod.

Ændringsforslagene fra bestyrelsen blev vedtaget med disse ændringer.

Forslag 2.

(AGM) henviste til den skriftlige begrundelse i bladet og tilføjede, at hun havde modtaget et brev fra et medlem, der var glad for og støttede det stillede forslag. Det er et dejligt blad, selv om det koster penge, men så fattige er vi heller ikke.

(MB) Bestyrelsen har arbejdet ud fra, hvad der blev godkendt på sidste års generalforsamling og kan derfor ikke støtte forslaget. Der arbejdes med en strategi for balance i regnskabet uden indtægt fra Albatrossen. Det sparede beløb på bladet er sat til forbrug i ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Informationerne i det seneste blad er for hele året.

Pernille Alberg (PA) synes ikke, at der er brug for et blad, har ikke brug for en avis, for en ipad kan det hele. Ingen skriver artikler til bladet, ingen kommer med billeder, der er heller ingen præmier mere for billeder. Støtter ikke forslaget.

(PC) Jeg har ingen interesse i at gå på bss.dk, men læser gerne mit klubblad 4 x årligt. Havnebrugerne har brug for info hen over året. Synergien mellem havn og den største klub på havnen forsvinder med bladet. Støtter forslaget.

(PB) De medlemmer, der ønsker bladet digitalt, kan give udtryk for dette. Kan personligt godt lide bladet, men det er dyrt.

(JA) kan klubben få refusion af portoen?

(KAa) Hvorfor er bestyrelsen så fikseret på økonomien?

(RM) Opfordrer til at bruge debatfora på bss.dk. Det kræver et udvalg at lave 4 blade om året. Hvorfor er det klubben, der skal udgive et blad? Det kunne lige så godt være havnen.

(PC) debatten drejer sig om klubbens blad, ikke andet.

(RM) klubben har hidtil fået refusion for en stor del af portoudgiften.

(RH) for år tilbage blev kontingentet forhøjet på grund af bladet. Hvis bladet ikke kommer, skal vi have forhøjelsen tilbage.

(VM) afstemning om forslag 2: Vedtaget med overvældende flertal.

Ad 6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2012.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter og indmeldelsesgebyr, bortset fra personer der fylder 67 år i 2012. Disse får et reduceret kontingent, som vist i forslag 3 i bladet.

(UP) har man regnet på, hvad det vil koste klubben?

Niels Koldsø (NK) Hvorfor reduceret kontingent? Opfordrer til at stemme imod.

(RM) Det koster ca. 30-32.000 årligt.

(VM) afstemning: 23 for, 16 imod. Forslag 3 er vedtaget.

Ad 7. Forelæggelse af budget for 2011.

(KJJ) fremlagde budgettet, hvor man forventer en nedgang i medlemstal og derfor en reduceret indtægt. Forpagtningsafgiften forventes også at blive mindre. Bestyrelsen har reduceret administrationsomkostningerne for at fremme aktiviteterne.

Efter et par korte indlæg blev budgetforslaget sat til afstemning og blev vedtaget med stort flertal.

Ad 8. Valg af bestyrelse.

Næstformand Mogens Bruhn blev genvalgt for 2 år uden modkandidat.

Kasserer Klaus Jul Jeppesen blev genvalgt for 2 år uden modkandidat.

Gert Morton havde skriftligt tilkendegivet, at han var villig til at modtage valg som menigt bestyrelsesmedlem.

Kim Aardestrup tilkendegav, at han var villig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem.

(AGM) opfordrede kraftigt deltagere i generalforsamlingen til at opstille til bestyrelsen.

(PC) fandt det beskæmmende og patetisk, at så mange støtter aktiviteter, men ingen vil gøre noget.

(VM) konkluderede, at de 2 opstillede var valgt for 1 år.

 

Ad 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Dette punkt udgår efter vedtagelse af de ændrede love.

 

Ad 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Gert Morton blev valgt som best.medlem og kan derfor ikke være revisor.

Knud Erik Pilgaard blev genvalgt uden modkandidat.

Anna-Grethe Madsen opstillede og blev valgt uden modkandidat.

Pernille Alberg ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant.

Marion Poulsen opstillede og blev valgt uden modkandidat.

 

Ad 11. Eventuelt.

Birgit Jeppesen har lavet Lanternen i mange år, men ønskede ikke at fortsætte under de nye udvalgsformer. (BJ) vil dog gerne hjælpe de nye i gang.

(RM) Vi mangler en klubleder til fest- og aktivitetsudvalget.

(AGM) Der er lige blevet valgt 2 nye til bestyrelsen. Det må da være et job for dem. (AGM) vil gerne give en hjælpende hånd, men ønsker ikke at være klubleder for dette udvalg.

(KAa) påtog sig jobbet som klubleder for fest- og aktivitetsudvalget.

(RM) takkede dirigenten for god ledelse, og generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt hurra for BSS.


Referatet godkendt

Vagn Mølgård