Referat af generalforsamling i Brøndby Strands Sejlklub den 16. marts 2010.

Formanden Rune Madsen (RM) bød velkommen til alle.

ad 1. Valg af dirigent.

(RM) foreslog på bestyrelsens vegne Vagn Mølgård (VM), der blev valgt uden modkandidat, og som efterfølgende konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

ad 2. Forhandlingsprotokollen.

Ingen i forsamlingen ønskede protokollen oplæst.

ad 3. Beretning.

Så er vi igen samlet med det mål at afslutte det gamle år og fastlægge rammerne for det nye.

Og den korte version af beretningen kunne meget vel lyde:

”Året er gået godt, økonomien er i orden og ingen er kommet til skade”

Men det er jo nok tvivlsomt, at de få ord er tilstrækkelige som årets beretning, så i lighed med sidste års beretning vil vi også i år dele beretningen op, således at de ansvarlige for de større klubaktiviteter, selv beretter om året, der er gået, for på denne måde at opleve en mere spændende og engageret fremlæggelse.

I år vil

·         Eddie Vogel, som udvalgsformand for fest- og aktivitetsudvalget, erlægge beretningen for disse socialt orienterede områder

·         Anna-Grethe, som sejlerskoleleder berette om sejlerskolens aktiviteter

·         Mogens Hansen, som ungdomsleder berette om ungdomsafdelingens aktiviteter

·         Peter Bodin, som projektansvarlig berette om BådNyt Sailors Cup

·         Og som rosinen i pølseenden må I trækkes med mig på de øvrige områder

SIDEN SIDST……….

Om det er mine tidligere opfordringer, der er årsagen, er jo ganske uvis. Men jeg synes bestemt at have oplevet, at rigtigt mange både denne vintersæson har tilbragt tiden i vandet i stedet for på land. Og det synes jeg naturligvis er særdeles positivt, at mange af vore medlemmer har lagt an til at bruge båden også i vinterhalvåret. At vinteren så har lagt visse forhindringer i vejen for aktiv sejlads er jo ærgerligt. Og selv her midt i marts er der tilsyneladende endnu et stykke tid til, at sejlads atter kan genoptages.

Men så kan de vintersejlglade medlemmer trods alt glæde sig over, at det kolde vand har mindsket tilgroning og derfor gør det hurtigt og nemt at komme af sted ud over bølgen blå, når forholdene tillader det.

Som tidligere har det igen været et ganske hektisk år, som har slidt på kræfterne i bestyrelsen.

Kort efter sidste generalforsamling måtte vi konstatere at kassereren trak sig fra posten, og at vi måtte igen indsætte en nyindvalgt suppleant på posten. Situationen fra forrige år syntes at gentage sig, hvilket er særdeles uheldigt, da både bestyrelse og generalforsamling med rette kan føle sig ”taget i næsen” og derudover er det naturligvis ikke en god start for et helt nyt medlem i bestyrelsen, som havde påregnet at bruge den første tid i bestyrelsen på at finde sig til rette.

Men den konstituerede kasserer tog udfordringen flot og har ydet en ganske ekstraordinær stor indsats for at komme ind i rollen og har siden gjort en masse store indsatser for at modernisere vort efterhånden bedagne edb-system, så det kan rapportere de oplysninger, vi har behov for i bestyrelsen. Så en stor tak skal lyde til Benny Sørensen og hans ukuelighed.

Og beklageligvis har Benny grundet private årsager desværre ikke mulighed for at videreføre arbejdet i den kommende sæson, på trods af at det i indkaldelsen til denne generalforsamling fremgår at han genopstiller.

Også grundet private og arbejdsmæssige udfordringer mistede vi sidste år yderligere et medlem af bestyrelsen, nemlig den ansvarlige for kapsejladsudvalget. Det betyder, at de sidste års indvalgte suppleanter begge rykkede ind i bestyrelsen, og at i år desværre ikke genopstiller, at vi lige nu mangler 4 BSS’ere i bestyrelsen, 2 suppleanter, 1 menigt medlem og 1 kasserer.

Da vi var samlet sidste år til generalforsamlingen, var vor restaurant lukket, og vi var selv ansvarlige for salget af øl og vand.

Som I måske har bemærket, er det ikke tilfældet i år.

Albatrossen fik kort efter sidste års generalforsamling igen en restauratør, som har drevet stedet godt og professionelt baseret på et tiltalende koncept.

Men som de fleste af jer givetvis er opmærksomme på lider Hotel & Restaurationsbranchen generelt i disse tider og har svært ved at opretholde den nødvendige indtjening. Og krisen er endnu ikke slut, og de svære tider for branchen fortsætter en tid endnu.

Men trods tidernes ugunst og de mange udfordringer lykkedes det os at opretholde fuld forpagtningsindtægt i perioden. Så økonomisk har vi generelt klaret os fint igennem 2009, hvilket vi kommer nærmere ind på under dagsordenens punkt 4.

Den siddende og resterende del af bestyrelsen udgøres af

-          undertegnede, som formand

-          Mogens Bruhn, næstformand, som er på valg og genopstiller

-          Benny Sørensen, kasserer, som er på valg og ikke genopstiller

-          Eddie Vogel

-          André Carlsson

-          Kim Lomborg

-          Flemming Günther, som er på valg og ikke genopstiller

Så udover at Mogens Bruhn, som modtager genvalg, er der fortsat en mango på 4 pladser. Og disse pladser skal vi have besat i aften.

Med disse indledende bemærkninger vil jeg overlade ordet til Eddie, som vil lede os igennem årets festlige indslag.

Fest- og aktivitets udvalgets aktiviteter - Eddie

Sæsonen startede traditionen tro med standerhejsningen, som efter formandens tale fortsatte i Albatrossen med god mad og høj stemning, hvor det musikalske indslag blev givet af de hammer dygtige 60’er og 70’er musikere Black Smiths.

Så kommer turen til den store pinsetur til Lomma. Igen i år var det perfekt vejr, og selve turen forløb helt perfekt for alle deltagere, som dog var noget mere spartansk repræsenteret end tidligere år. Men socialt samvær omkring konkurrencer og fællesspisningerne højnet med stemning fra BSS-sangbogen gjorde, at BSS syntes at være de eneste sejlere i Lomma.

Informationsmødet for nye medlemmer holdes én gang om året, nemlig i april. Ikke et imponerende stort fremmøde, men vi håber dog, at de fremmødte trods alt fik det forventede udbytte. Så håber vi blot, at rigtigt mange nye og gerne gamle medlemmer møder op på det kommende informationsmøde her i næste måned for at få indsigt i klubben, dens historie og dens aktiviteter

Køgeturen blev gennemført af nogle få hårdføre sejlere, som trods det udfordrende vejr gennemførte turen. Men interessen har i mange år været generelt ringe, så bestyrelsen overvejer, om denne skal fortsætte fremover

Standernedhalingen forløb uden de store problemer, Eddie og Mogens var tovholdere, så standeren kom stille og roligt ned. Derefter var der den traditionsrige gravøl.  Det er jo ikke noget at fejre. Men alligevel gik mange medlemmer videre til det festlige indslag og fik fyldt maverne med alt godt fra Albatrossen.

Afriggerturen blev afviklet den 2. lørdag i oktober, og igen var vi rimeligt heldige med vejret, og alle deltagere havde efter det oplyste en rigtig hyggelig og god dag.

Det traditionelle vinter bankospil blev forrige år afløst af et årligt julebanko, hvilket har vist sig at være et god beslutning, da rigtigt mange glade bankoer de sidste 2 gange har været mødt op og gjort det til en festlig aften. Muligvis skyldes fremmødet også de flotte præmier. I hvert fald har successen været så stor, at der nu også kommer et Påskebanko, hvor vi håber, at tilslutningen bliver lige så god.

Juletræsfesten blev afviklet den 2. søndag i december med deltagelse af rigtigt mange glade børn og deres vedhæng. Der var som sædvanlig stille julemusik og hygge omkring det pyntede juletræ, og julemanden kom forbi og uddelte gaver, medens julepigerne uddelte godtepose og sodavand. Alt i alt forløb også denne aktivitet rigtigt fint, med mange røde børnekinder og rørte barnesjæle.

Den 24. februar havde vi besøg af en tidligere militærmand ved navn Ken Block, som gav os et hjertegribende foredrag omkring hans erfaringer omkring langtursejlads i Stillehavet med besøg på alle de mange små øer, som vi andre typisk kun oplever, når vi bladrer i de mest eksotiske rejsekataloger. En gribende fortælling understøttet af flotte billeder og videosekvenser, som sammenbandt det smukke med det gribende og de tragedier, som ligger tæt i kølvandet på en lille båd, der vugger på de store oceaner. Et arrangement med et ganske flot fremmøde

Klubhusudvalgets aktiviteter - Rune

Klubhusudvalget består af 2 bestyrelsesmedlemmer, der har til opgave at få de 2 bygninger vi råder over til at fungere. Det drejer sig om dels denne gule bygning vi nu er samlet i og dels det nye ungdomshus, der dog langt overvejende forvaltes af ledelsen i ungdomsafdelingen.

Bygningerne ejes af kommunen, men er på fordelagtige vilkår stillet til rådighed for klubben, dog således at vi forpligtes på en række områder til at sikre løbende vedligehold, rengøring mv. samt drive Albatrossen, som et offentligt tilgængeligt spisested.

Apropos rengøring har vi været nødsaget til at indhyre en rengøringsvirksomhed til at udføre arbejdet, da det ikke var muligt at videreføre de hidtidige principper om, at et af vore medlemmer udførte arbejdet på timelønsbasis. At lægge arbejdet ud til en ekstern virksomhed gør, at arbejdet udføres efter nogle ganske faste og aftalte rammer. Og disse rammer har naturligvis en økonomisk betydning for klubben, hvis der skal ske forandringer. Da vi startede samarbejdet op, var rammerne fastlagt til hvilke lokaler, der skulle rengøres, hvordan de skulle rengøres, og hvor hyppigt de skulle rengøres. Hyppigheden var oprindeligt aftalt til at være differentieret hen over året fra 1 gang om ugen til 3 gange om ugen. På basis af de opnåede erfaringer blev det besluttet at frekvensen her i 2010 blev justeret, således at vi nu kun opererer med 1 gang i vinterhalvåret og 3 gange om ugen i sommerhalvåret. Dette kombineret med, at der udføres én årlig dybdegående og forberedende rengøring, gør at det nu bliver spændende at følge, om det er den rigtige kombination.

Men fortsat må vi naturligvis leve med at skidtet, som bliver efterladt af brugerne naturligvis først fjernes ved det næste rengøringsbesøg. Så vi bør alle være opmærksomme på, at vi griser mindst muligt og rydder op efter os, inden vi forlader lokalerne.

Sidste forår kunne vi glæde os over, at det nye ungdomshus blev færdigbygget, overdraget og taget i brug af vore unge medlemmer. En længe ventet begivenhed, som har været et stort ønske gennem rigtigt mange år og kostet ganske mange anstrengelser fra bestyrelse og ungdomsafdeling i at få kommunen overbevist om, at de også mente, det var en god idé. Men det har været umagen værd, og ungdomsafdelingen kan med rette være stolte over de nye faciliteter, som givet sætter de helt rigtige rammer for udviklingen af ungdomsarbejdet.

Som nævnt har vi fået ny restauratør. Aftalen kom på plads kort efter sidste generalforsamling. Og udvalget har brugt ganske mange ressourcer på at få alle de aftalemæssige aspekter bragt på plads.

Det er ikke en helt enkel sag at skifte restauratør. Og specielt ikke i den situation som lå til grund for forpagterskiftet, som bestod i den tidligeres restauratørs misligholdelse af vor forpagtningsaftale, hvilket efter behørig varsling, gjorde at vi opsagde vedkommende med øjeblikkelig virkning.

At der er tale om misligholdelse betyder naturligvis ikke, at begge parter er af samme opfattelse. Og det har så kostet udvalget en masse tid at håndtere dette efterspil, som jo naturligvis tager udgangspunkt i, at hver part ønsker at sikre sine økonomiske interesser. Men heldigvis har vi ganske god kontrol over de juridiske aspekter, og der kan ikke sættes ret mange spørgsmålstegn ved vore kontrakters formuleringer.

Men et er at få en tidligere forpagter ud. Det betyder jo så reelt, at vi må arbejde videre på igen at få en ny ind.

Et meget stort arbejde som trods alt har båret frugt, og som betyder, at Jannick og hans team i snart et år har stået for driften af Albatrossen. Og jeg synes bestemt, at Jannick og hans team har gjort et flot stykke arbejde her i de svære tider, som yderligere er blevet forstærket af en ekstraordinær hård og lang vinterperiode, som naturligvis har gjort det yderligere vanskeligt at opnå en fornuftig økonomi.

Men jeg håber, at foråret og den kommende sejlersæson vil bidrage til, at vore medlemmer og andre restaurationsgæster vil finde vej til Albatrossen og nyde de mange gode tilbud og på den måde medvirke til, at Jannick kan drive en økonomisk sund forretning.

Og I skal jo alle huske på, at jeres anvendelse af Albatrossens mange gode medlemstilbud er en form for hjælp til selvhjælp, da vi som sejlklub og bortforpagter har en økonomisk interesse i, at det går godt for vor restauratør.

Ingen restauratør, ingen forpagtningsindtægter.

Sejlerskolens aktiviteter – Anna-Grethe (på grund af sygdom oplæst af (RM))

Den 14.-15. marts 2009 gik 8 elever op til den teoretiske del af duelighedsbeviset. Og alle 8 bestod.

Som jeg sagde i min beretning sidste år, skulle vi have instruktørmøde et par dage efter generalforsamlingen, hvor vi bl.a. skulle diskutere certificering af vores sejlerskole. Efter en del debat blev vi enige om at vente og se tiden an, hvordan dette forløb i andre klubber.

De 2 første sejlerskoler fik lørdag den 6. marts 2010 overrakt deres certifikat af formanden for Dansk Sejlunion, Carl Gerstrøm. Det skete på et seminar i Odense, hvor jeg deltog. Vi var 15 sejlerskoleledere fra hele landet, samlet for at høre om, hvilke forsikringer vi har gennem DIF, og hvilke vi selv bør/skal tegne.

Vi talte også meget om sikkerhed, rekruttering af frivillige og så selvfølgelig certificering, og nu er jeg kommet til den konklusion, at vi bør tage handsken op og få lavet papirarbejdet.

Vi mangler reelt kun at beskrive sikkerhedsprocedurerne.

I sæsonen 2009 lykkedes det at få nogle instruktører til at fortsætte arbejdet på den måde, at 2 har delt en sæson. Det har fungeret fint, så det fortsætter vi med i denne sæson.

Da Henning og Kaj stoppede som bådsmænd, tog Jacob over, men på grund af forskellige omstændigheder, fratrådte Jacob igen ret tidligt på sæsonen, hvilket bevirkede, at vi næsten hele sæsonen ikke havde en bådsmand til at tage sig af de reparationer, der skulle laves på bådene. Det gav en del uro og smågnidninger, men vi kørte sæsonen igennem og har nu fået Ole Kielstrup som bådsmand.

Den 26. september 2009 gik 11 elever op til praktisk prøve, og alle bestod.

Her til den nye sæson har vi fået 4 nye instruktører, hvilket er meget glædeligt, da vi så kan have flere elever. De nye instruktører har været/skal på kursus, og p.t. har vi 2 ledige pladser til elever.

Den opmærksomme læser af Lanternen har set, at vi ikke har brugt en hel masse af klubbens penge i 2009. Men vi har her i foråret en del reparationer af sejl og på bådene, som skulle have været lavet sidste år.

Det var min beretning for sejlerskolen for sæson 2009, som jeg vil slutte med en stor tak til alle nye som gamle instruktører, til alle elever og til alle dem, der ellers har givet en hånd med, for at tingene kan fungere.

Kapsejladsudvalgets aktiviteter - Rune

2009 var det 3. år vi gennemførte ”træningssejladsen” i klubregi. Og vi besluttede rent faktisk sidste år, at sæsonen 2009 skulle være året, hvor vi afgjorde, om det var så stort et tilløbsstykke for BSS-medlemmerne, at aktiviteten skulle videreføres.

Og det viste sig desværre, at vore medlemmer ikke heller i 2009 benyttede sig af tilbudet i så stor grad, at det var umagen værd for de 2 - 3 frivillige, der skal bruge deres tid på, at sejladserne kan gennemføres. 

Rent faktisk stod aktiviteten til at lukke, men bestyrelsen med daværende kapsejladsansvarlig i spidsen forbarmede sig, med udgangspunkt i, at det virker ganske forfejlet, at vi i en sejlklub med omkring 600 medlemmer ikke evner at opretholde en lokal ugentlig sejlads. Vel-at-mærke en sejlads, der har mere fokus på det sociale end de kapsejladsmæssige resultater. Bestyrelsen besluttede derfor at gennemføre sejladserne også i 2010. Men desværre forlod vor kapsejladsansvarlige kort efter hvervet, og det har ikke endnu været muligt at finde en anden i bestyrelsen til at drive denne aktivitet videre. Så nu må vi så se, om nogen melder sig under fanerne og har lysten til at påtage sig tjansen med at gennemføre sejladserne i 2010, som drejer sig om 14 onsdags aftener fordelt over forår og efterår.

Under sidste års beretning sagde jeg om vort kapsejlads uddannelsesprojekt:

En af udfordringerne er naturligvis, at det kræver megen tid hos de ansvarlige i bestyrelsen og kapsejladsledelsen at holde aktiviteten tilfredsstillende kørende. Og den tid har desværre ikke været til rådighed. Og hvis vi ikke får tilført ”nyt blod” i bestyrelsen med en ansvarlig, der kan og vil drive denne aktivitet, vil bestyrelsen i den kommende tid overveje, hvorledes aktiviteten kan eller skal videreføres.

Og det må konstateres, at det ikke har været muligt at finde frivillige, som ville påtage sig ansvaret for at videreføre, dette ellers gode og særdeles relevante initiativ for en sejlklub, hvilket har ført til en beslutning om, at aktiviteten nedlægges. Og som følge heraf er kapsejladsbåden Juwelen netop blevet vurderet og sat til salg til en attraktiv pris på kr. 85.000,-. Så har du eventuelt sammen med andre lyst til at erhverve en avanceret sportsbåd i konkurrencedygtig kapsejladsmæssig stand, er der her en rigtig god mulighed for at gøre en god handel.

Årsagen til at prisen er sat attraktivt, skyldes ikke bestyrelsens lyst til at forære medlemmers aktiver væk, men er desværre udtryk for de markedsvilkår, der hersker i disse tider, hvor efterspørgselen efter fritidsfartøjer generelt er noget afdæmpet og for denne type sportsbåde, nærmest er gået helt i stå.

Det var også sidste år, at vi i samarbejde med Bådnyt for første gang skød distancesejladsen BådNyt Sailors Cup i gang. Og den aktivitet vil Peter Bodin berette mere om.

BådNyt Sailors Cup 2009 – Peter Bodin

Sailors Cup et nyt og spændende initiativ

Sailors Cup løb første gang af stablen i 2009 med BådNyt som hovedsponsor.

Sailors Cup er et tilbagevendende stævne 2. weekend i september, så vi skal selvfølgelig også ud på vandet i år. Ideen med Sailors Cup er at gøre en forskel og få mest mulig liv på havnen og flest mulig sejlbåde ud på vandet!

Der er derfor fest og mange aktiviteter i den weekend og 3 forskellige slags sejladser på vandet. Med familiesejladsen giver en 10 sømil bane plads til dig, som ikke vil bruge mange penge på nye sejl og som ikke vil have skrammer på båden i tætte mærkerundinger. Vi sejler efter søvejsreglerne. Banen er tilrettelagt med god plads, og du behøver ikke målerbrev, idet vi sejler efter erfaringstallet LYS.

Hvis du ikke kender din båds LYS tal, så finder vi det for dig.

For de øvede sejles der efter DH, og banen er på omkring 20 sømil rundt i Køge Bugt. For de allerhurtigste flerskrogsbåde lægges en endnu større bane, som kan nå ned til Stevns.

På havnen er der aktiviteter for de, som blot vil ud og sole sig eller dem, som går og venter på, at deres pårørende skal vende hjem fra dysten på vandet. Vi har i øvrigt planlagt sejladserne, så de er mest muligt publikumsvenlige. Starter og måltagning kan tydeligt ses fra land. På havnen var der selvfølgelig mulighed for at få noget at spise og drikke, mens man kunne se udstillinger fra bl.a. Polaris Electronics.

For de mere vovede var det muligt at prøve skolebådssejlads og de hurtige Hobie Cats.

I år får vi også loppemarked og regner med at have aktiviteter for de mindste i form af fx skattejagt.

Sailors Cup startede i 2009 fredag aften med officiel stævneåbning af Brøndbys borgmester Ib Terp, hyggelig fællesspisning og herlig live musik fra Havnebanditterne i et stort telt. Den gode reklame i bl.a BådNyt og de mange plakater sat op i sejlklubber omkring Køge Bugt betød, at der mødte 62 besætninger op lørdag morgen for at dyste i perfekt sejlvejr med solskin og jævn vind fra nordvest. 

Vi havde bl.a. besøg af nogle svenske trimaraner, KDY og alle H-bådene fra Hvidovre havn, som havde valgt at lægge deres klubmesterskab ind under Sailors Cup.

Kl. 8 blev der holdt stort fælles skippermøde, hvor de 3 forskellige baner blev gennemgået. Sejladserne startede 9.30, og bådene blev sendt af sted i hold for at undgå kaos ved starterne, men spændende er det jo, så mange valgte at stå på syd-øen og følge med.

De sidste både kom ind omkring kl. 18.

Der var flotte sponsor præmier i alle løb fra Gant Time, Tempo Bådudstyr, Polaris og John Mast og fest med levende musik i teltet lørdag aften. Søndag morgen kunne man få flot fælles morgenmad i Restaurant Albatrossen, og så gik det ellers hjemad i løbet af søndagen for deltagerne.

Det hele bygger på frivilligt arbejde, og der er altid plads til en til, der gerne vil hjælpe til. Da vi nu ved, at stævnet har været en succes, satser vi i 2010 på endnu flere deltagere. Sidste år var der fx mange, som ytrede ønske om at kun at deltage i fællesspisningen, hvor at vi måtte afvise dem p.g.a. festteltets størrelse. Det vil ikke ske i år, da vi får et telt, der er dobbelt så stort.

Vel mødt enten til lands eller til vands! 

Vil du vide mere, så gå ind på www.sailorscup.dk

Ungdomsafdelingens aktiviteter - Mogens Hansen

For ungdomsarbejdet i BSS blev 2009 et ganske særligt år – et år hvis mage vi nok ikke kommer til at opleve. Det er sket under mottoet  ”Mere sejlads og bedre sejlads” – og sådan blev det.

Det mest synlige tegn på det er det nye BSS Ungdomhus, som Brøndby Kommune opførte i løbet af vinteren 2008/2009. Dermed har vi fået langt bedre rammer til at lave ungdomsarbejde, ikke kun om sommeren, men hele året rundt.

Ved sæsonstart den 3. maj 2009 blev det nye hus overdraget og indviet af Brøndbys borgmester Ib Terp under stort festivitas, og besøg af unge sejlere fra Vallensbæk og Hundige.

Samme dag overrakte Dansk Sejlunions formand Carl Gerstrøm et diplom, som viser, at Brøndby Strands Sejlklub nu opfylder kravene for at være Ungdomsvenlig sejlklub. Det krævede ikke de store omvæltninger, for vores arbejde har i mange år været på rette kurs. Men vores procedurer blev gennemgået og beskrevet, og vi tog en række anbefalinger fra Dansk Sejlunion, som f.eks. at benytte deres Diplomsejlerskole, til os.

Men dermed stoppede festlighederne ikke. Der var blevet indkøbt yderligere 2 nye Feva joller med tilskud fra Dansk Sejlunion. De blev døbt af henholdsvis borgmester Ib Terp og Dansk Sejlunions formand Carl Gerstrøm.

Det har vist sig, at Feva-jollerne er utroligt populære blandt de unge sejlere. De 4 Feva joller, som BSS nu har, er fuldt besat. Det er hævet over enhver tvivl, at de hjælper med at fastholde sejlerne, som er blevet for store til Optimistjollen. Feva-jollerne har også virket som katalysator og inspiration for en række konstruktive tiltag, som f.eks. et udvidet samarbejde i Køge Bugt kredsen, deltagelse i eksterne kapsejladser, og de har inspireret nogle sejlere til at købe egne joller og genoptage sejladsen – og det er herligt at se.

Med introduktionen af Feva-jollerne i 2007 og udvidelsen i 2009 er tiden med Flipperjoller i BSS Ungdom endegyldigt slut. I 2007 blev 2 Flipper-joller solgt, og i 2009/2010 er de sidste 2 blevet solgt, efter de har ligget stille i et par år.

Men alt er ikke nyt og lavet om. Vi holder fast i den gode, gennemprøvede kerneaktivitet med sejlads hver onsdag, hvor ca. 20 unge mødes for at sejle i Optimist, Feva, Tera, Laser og Ynglinge, under ledelse af et meget stabilt instruktørhold, som vi sætter meget pris på.

Vi holder også fast i teoriundervisningen i foråret, inden vi kan komme på vandet. I 2009 blev der undervist i førstehjælp, bådenes indretning, knob & stik, vigeregler osv.

Udgangspunktet for nye aktiviteter er at lytte til de unges ønsker og lave tilbud, der er tilpasset disse ønsker. Det betyder, at de unge forbliver aktive i sejlklubben.

Vintertræningen, som vi startede i 2008/2009, hvor vi tog udgangspunkt i Vallensbæk Sejlklub, pga. byggerodet hos os selv, er videreført med udgangspunkt i BSS Ungdom i 2009/2010. Men som det er alle bekendt, har vinteren været ualmindelig sejlivet, og det har ikke været muligt at sejle i januar og februar. Foruden vores egen vintertræning har en enkelt BSS Ungdom sejler deltaget i vintertræning for 29er på Furesøen.

I 2009 lavede vi som noget nyt kapsejlads træning om torsdagen i samarbejde med Vallensbæk. Der var god tilslutning til initiativet, men af uforståelige grunde var der mange torsdage, hvor det blæste utroligt meget.

Forud for DM holdt vi i samarbejde SKB og VSK 2 intensive træningsweekender for de sejlere som skulle med til DM.

Den øgede interesse for kapsejlads blandt de mere erfarne, unge sejlere gjorde, at vi afholdt et kapsejladsregel teorikursus. Det blev afholdt af Søren Badstue, som er en af Danmarks mest kompetente baneledere. Vi kender også Søren Badstue som jury-formand ved Sailors Cup og leder af Sommercamp Stege. Det bliver i starten af 2010 fulgt op af et videregående regelkursus, ligesom BSS Ungdom har afholdt undervisning i kapsejlads strategi og taktik.

Efter at have prøvet DM for Feva i 2008, var der blevet større interesse for at deltage i store kapsejladser. Ved det første TORM Grand Prix stævne i 2009 i Aabenraa deltog 1 Feva og 2 Tera joller fra BSS Ungdom. Efter førstedagen lå BSS både forrest i begge klasser. Efter andendagen stod det klart, at den samlede sejr i Feva klassen gik til Filip & Julie. Det står også nævnt i Dansk Sejlunions årsberetning - jeg ved ikke, hvornår BSS sidst har været nævnt på de sider.

Ved TORM Grandprix’et i Kerteminde, som er Nordens største jollestævne, deltog Filip & Julie også i Feva og tilhørte den gruppe af 4 både som skilte sig klart ud fra det øvrige felt.

Ved DM i Århus deltog 3 Feva joller fra BSS Ungdom, og alle sejlere var meget positive over oplevelsen.

Sjællandsmesterskabet for Fevaer er en del af Harboe Cup i Skælskør, og sejren gik klart til Filip & Julie. I Tera klassen blev det til en 3. plads til Freja.

Året sidste sejlads er nytårsstævnet den 27. december i Roskilde. BSS Ungdom havde 2 Fevaer og en Zoom jolle med. Igen gik sejren til Filip & Julie i Feva-klassen.

Samlet blev det til 3. plads på den nationale rangliste for Feva-joller for Filip & Julie. Det er et meget flot resultat.

Brøndby Kommune kvitterede for de flotte resultater i løbet af året ved at holde en reception for Filip & Julie på Rådhuset med deltagelse af borgmester Ib Terp, medlemmer af kommunalbestyrelsen og Kultur-, Idræt- og Fritidsforvaltningen. Det var en stor oplevelse for sejlerne, og en god lejlighed til at snakke med politikerne om aktiviteterne i BSS.

Det nye BSS Ungdomhus har gjort det muligt at afholde sociale arrangementer i løbet af vinteren, hvor også de sejlere, som ikke deltager i vintertræning, kan mødes og de sociale relationer mellem sejlerne kan bevares og styrkes. Der er bl.a. blevet afholdt juleafslutning, filmaften, bolchekogning og fastelavn. Det er utroligt dejligt at have fået muligheden for at afholde den slags arrangementer.

En anden vinteraktivitet, som det nye BSS Ungdomhus har givet mulighed for, er vedligeholdelse af både, selvom sneen ligger højt, og frosten bider udenfor. For første gang i mange år, har vi lavet glasfiber reparation på nogle Optimistjoller. Vi er, i forhold til hvad vi ser i andre klubber, ikke plaget af skader og hårdhændet brug af jollerne. Men mange års brug går naturligvis ikke sporløst henover bådene. Derfor er det dejligt, at 4 Optimistjoller er blevet gået efter, så de er klar til sejlsæsonen.

Når vi har haft et år med mange aktiviteter, sker der selvfølgelig ting, vi helst ville være fri for. Tidligt på sæsonen havde vi en alvorlig ulykke, hvor Filip & Julie kæntrede med en 29er, og Julie var så uheldig at lande med ryggen på bådens mast. Det medførte 2 brud på torntappene i hendes ryg. Fra følgebåden kunne vi se, at de ikke rejste båden hurtigt op, og sejlede til undsætning og fik hurtigt hjulpet Julie op i følgebåden. Julie havde kraftige smerter, og der blev ringet efter hjælp. Personalet fra lægeambulancen og Falcks pionervogn ydede hurtig og effektiv hjælp, og kørte Julie til traumecenteret på Rigshospitalet. Det kostede en måned i sengen og yderligere en måned pause fra sejlads, og hun har fortsat lidt problemer med smerter i ryggen pga. af ulykken.

Det er heldigvis utroligt sjældent, at vi oplever ulykker i BSS Ungdom, og dette er den mest alvorlige, jeg har oplevet. Set i bakspejlet synes jeg, at der var tale om et beklageligt, men hændeligt uheld, som blev håndteret så godt, som man kunne håbe på.

I 2009 valgte vores bådsmand Henning Rasmussen at stoppe efter mange års tro og effektiv tjeneste. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange Henning på sin egen stille måde har lavet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, inden det er blevet nævnt. Det er et stort tab for BSS Ungdom, at han stopper, men vi vil takke Henning Rasmussen for det store arbejde, han har lavet.

Den globale finanskrise har også kunne mærkes i BSS Ungdom. Hvor vi i de foregående år har haft succes med at finde eksterne sponsorer, som velvilligt har støttet ungdomsarbejdet, har vi på trods af adskillige forsøg være mindre heldige med at finde sponsorer.

I slutningen af 2008 indgik Kemp & Lauritzen et sponsorat til BSS Ungdom på 3 nye, gode Optimist sejl, som var klar ved sæsonstart. Dermed fik vores Optimist-flåde et godt løft.

Vi vil fortsat forsøge at finde sponsorer til vores aktiviteter i 2010, og hvis nogen har idéer til, hvor vi kan søge sponsorater, hører vi gerne om det.

I samarbejde med BSS Sejlerskolen var der i 2009 3 sejlere fra BSS Ungdom, som erhvervede duelighedsbevis.

Det høje aktivitetsniveau i BSS Ungdom har givet megen positiv omtale i lokalpressen gennem hele året. Det gjaldt både i forbindelse med indvielsen af det nye BSS Ungdomhus, når der var opnået gode resultater på kapsejladsbanerne, og ved receptionen på rådhuset. Især Folkebladet og Sydkysten har været gode til at skrive om aktiviteterne i BSS Ungdom. F.eks. var der en helsides artikel i Sydkysten i forbindelse med, at Filip & Julie sikrede BSS Ungdom sejr ved Nytårssejladsen i Roskilde den 27. december 2009.

Fra BSS Ungdom tilsikrer vi, at aviserne har rettidig, let tilgængelig skriftlig information til redaktionelt brug og flotte billeder som blikfang.

En af de store, traditionsrige begivenheder i BSS Ungdom er deltagelsen i Sommercamp i Stege sammen med andre klubber fra Køge Bugt. BSS Ungdom spiller en væsentlig rolle i planlægningen og gennemførelsen af lejren, og vi havde næsten alle vores sejlere med på lejren i 2009 – det er utroligt flot. Vi havde vejret med os, og der blev lavet en masse god sejlads, ligesom der blev tid til en masse sociale aktiviteter på land.

Der er i BSS Ungdom kapacitet til at have flere unge sejlere, end vi har i dag. Derfor havde vi i 2009 en række initiativer, der sigtede på at skaffe nye medlemmer. I samarbejde med nogle af de andre klubber i Køge Bugt, lavede vi et koordineret Åbent Hus arrangement. Det blev omtalt i lokalpressen, men på trods af fint vejr dukkede der ikke nogen nye sejlere op. I samarbejde med Brøndby Kommune afholdt vi 3 dage Sommersjov i starten af sommerferien, hvor både nuværende sejlere og unge fra Brøndby havde mulighed for at komme på vandet. Det var en stor succes med over 30 deltagere, der foruden sejljoller havde mulighed for at prøve kajakker og surf-brætter, som vi havde lånt af Dansk Sejlunion. Det gav et nyt medlem og en masse tid på vandet. Ligeledes i samarbejde med Brøndby Kommune deltog BSS Ungdom med en stand på Fritidsudstillingen på Nørregårdsskolen. Vi arbejdede sammen med Sejlerhuset om et arrangement med sejljoller i forbindelse med arrangementet Til Lands, Til Vands og i Luften, hvor kommunerne på Vestegnen viste friluftstilbudene frem for beboerne.

Under Sailors Cup holdt BSS Ungdom åbent hus, men det tiltrak heller ikke nogen interesserede. Det er en bevidst del af strategien for at hverve nye, unge sejlere at sikre positiv omtale i lokalpressen, når der sker nogle interessante ting i BSS Ungdom.

De sidste måneder har vi brugt på at forberede 2010 sæsonen. Et kig på aktivitetskalenderen viser ca. 120 aktivitets dage, hvor der er tilbud til de unge sejlere, såvel lokalt i BSS Ungdom som eksternt. Det skal ses i forhold til ca. 80 aktivitetsdage i 2009.

Vi har planlagt deltagelse i mere end 10 eksterne kapsejladser, herunder 5 store nationale TORM Grand Prix stævner, DM samt nogle mere lokale stævner som Køge Bugt kredsmester og Harboe Cup i Skælskør. 5 BSS Ungdom sejlere stiller op til VM i Frankrig med 2 Feva og 1 Tera jolle.

Et af årets absolutte højdepunkter bliver den traditionsrige Sommercamp i Stege.

I 2010 vil vi forsætte det nye initiativ med kapsejladstræning om torsdagen, men vi vil formodentlig i højere grad selv planlægge kapsejladstræningen på en mere systematisk måde, så den ligger i forlængelse af den teoriundervisning, der er lavet i løbet af vinteren.

Men vi vil fortsat lægge vægt på breddeaktiviteter, hvor der er plads til alle.

Øvrige klubaktiviteter - Rune

På trods af et år med mange udfordringer og en efterhånden ganske minimeret bestyrelse, lykkedes det at gennemføre de planlagte aktiviteter. Nogle dog med større succes end andre. Og succeskriteriet er måske en svær størrelse at gøre op. Men noget af det væsentligste i et succeskriterium har jo afgjort noget med hvor mange af vore medlemmer, der gør brug af aktiviteterne. Og det har naturligvis også noget at gøre med deres efterfølgende positive eller negative tilbagemeldinger på de forskellige aktiviteter.

Og den sidste del er sjældent det store problem at få tilbagemeldinger på. Givet hører vi ikke ret tit fra de glade medlemmer, men desværre oftere fra de utilfredse. Nok en ganske normal tilgang, hvor vi så må vurdere på antallet af kritiske bemærkninger og indholdet i kritikken og så tilpasse aktiviteten herefter.

Det reelt største problem er den første del med hensyn til at tiltrække tilstrækkeligt med medlemmer til de forskellige aktiviteter. Og her har vi i bestyrelsen besluttet, at kan aktiviteter ikke opnå en rimelig deltagelse fra medlemmerne, så må aktiviteten blive lukket ned, hvilket har været tilfældet med f.eks. fisketuren, mini12’ere og vinterbanko.

Det kan meget vel føre til, at antallet af aktiviteter bliver reduceret i forhold til det, vi tidligere har kendt til. Om ikke andet vil der ske en omlægning til nye aktiviteter, som vi så må vurdere har et tilstrækkeligt fundament til at forblive en fast aktivitet. Naturligvis forsøger vi løbende at vurdere, om de lidet medlemsattraktive aktiviteter kan ændres og gøres mere attraktive, inden beslutning om nedlukning træffes, hvilket f.eks. Jule- og Påskebanko er gode eksempler på. 

Jeg sagde blandt mange andre ting på sidste års generalforsamling:

Da bestyrelsen ikke ønsker at finansiere et underskud på driften via kontingentstigninger, kan det blive nødvendigt at kigge nærmere på vore omkostninger og sætte tæring efter næring, hvilket nødvendigvis må føre til en række tilpasninger.

Nogle af disse tilpasninger skulle bl.a. ske med medlemmernes bistand, hvorfor vi i foråret anlagde en ganske stor kampagne omkring en spørgeskema-undersøgelse, hvor medlemmer havde mulighed for at give udtryk for deres ønsker. Men beklagelig vis fik vi så få svar tilbage fra medlemmerne, at bestyrelsen på ingen måde kunne uddrage konklusioner af den ene eller anden art fra dette undersøgelsesarbejde.

Så bestyrelsen var derfor overladt til egenhændigt at fastlægge niveauet for de aktiviteter, der skal gennemføres ud fra metoden – prøv og følg op på resultatet.

Jeg sagde også sidste år:

Bestyrelsen har allerede på nuværende tidspunkt godt styr på fremtiden, og året 2010 er strategisk fastlagt, og vi vil allerede i 2009 opleve tiltag, der understreger, at bestyrelsen agerer ansvarligt og beslutsomt.

Og resultatet af disse bestyrelseshandlinger kan om ikke andet aflæses af regnskabet, som igen udviser et flot overskud. Men målet er ikke i sig selv at genere overskud. Målet har været at sikre klubben økonomisk uafhængighed, så vi har råd til at stå os igennem de dårligere tider.

Og uanset om vi kan lide det eller ej, er vi altså ramt af de dårlige tider. Nogen har måske mærket det på egen krop, enten ved arbejdsløshed eller nedgang i arbejdsmængden. Måske specielt de, der er beskæftiget inden for byggeriet, har oplevet svære tider, og mange af os har måske også mærket kollapserne på aktiemarkederne og inden for banksektoren.

Vi har endnu kunnet se os fri for de store konsekvenser af dette på medlemsindtægterne. Dog kan vi se, at debitor listen måske er lidt større end tidligere.

Der, hvor vi direkte kan mærke konsekvenserne af lavkonjukturerne, er hos vor restauratør, som direkte rammes af den negative udvikling. Dels er frokostbesøgene fra erhvervskunderne dalet, og dels er villigheden til at lægge de store penge for et besøg aftaget. I stedet for køb af dyre vine, købes ofte vand, og tilsvarende spekuleres der meget over, hvordan regningen generelt kan holdes ned ved restaurationsbesøget.

Vi har i årets regnskabsopgørelse udfærdiget et afdelingsregnskab, som viser, hvorledes restaurant og klubvirksomhed finansieres. Og her fremgår det med stor tydelighed, hvor afhængige vore almindelige klubaktiviteter har været af de indtægter, der skabes via bortforpagtning.

Bestyrelsen har gennem de sidste flere år været opmærksomme på dette problem, og har derfor ageret ansvarligt på denne trussel.

Vor økonomiske strategi har været lagt, så vi skal kunne tåle perioder med helt eller delvist bortfald af forpagtningsindtægter. Og den opsparede kapital har efterhånden en størrelse, så vi står godt rustet til at efterleve dette mål og dermed gennemleve krisen samtidigt med, at vi kan opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau, uden at disse skal finansieres ved stigninger i medlemskontingentet.

For at sikre økonomien også på længere sigt har vi en sideløbende plan for løbende tilpasning af vore omkostninger, således at de almindelige klubindtægter, som hovedsagligt omfattes af medlemskontingenter, i sig selv skal være tilstrækkelige til at finansiere de generelle klubaktiviteter, for på den måde at skabe uafhængighed af forpagtningsindtægten.

Og som det fremgår af regnskabet, er vi efterhånden tæt på, idet regnskabet for 2009 fortæller, at vi kun mangler knapt et halvthundrede tusinde. Og det mål agter bestyrelsen at fuldføre i det kommende år, og det synes efterhånden at være en realiserbar opgave.

For om muligt at substituere dele af vore forpagtningsindtægter, arbejder bestyrelsen med at optimere udnyttelsen af de tilskudspakker, som bl.a. ligger i kommunalt regi, ligesom sponsorater efterhånden er blevet et fast element i vore bestræbelser på at opnå finansiering af vore projekter og aktiviteter. Og specielt på sponsorområdet har vi haft et ganske godt år. Gode eksempler herpå er ungdomsafdelingens tilskud fra Mærsk McKinney Fonden og Sailors Cups finansieringen via et antal sponsorer fra private virksomheder.

Jeg sagde også sidste år:

Man kan måske ikke sige, at der hersker en direkte konkurrence mellem det trykte blad Lanternen og BSS hjemmesiden, men det er unægtelig således, at en veldrevet hjemmeside vil kunne rumme dugfriske informationer og bruges som et godt opslagsværk og sikre meningsudvekslinger medlemmer imellem i større udstrækning end et trykt magasin.

Og måske også den nye hjemmeside kan eliminere behovet for et trykt blad i en form, som vi kender det i dag og dermed medvirke til at mindske klubbens udgifter.

Med udgangspunkt i det tilbageværende problem om at klubarbejde udføres af frivillig arbejdskraft fra medlemmerne, er det således ikke alene et spørgsmål om at reducere udgifter. Det er i særdeleshed også et spørgsmål om at forenkle og minimere den arbejdsindsats, som nogle ganske få medlemmer, som typisk er koncentreret omkring bestyrelsen, ved siden af alle deres andre gøremål også skal varetage. Og her taler jeg naturligvis om det store arbejde, der ligger i udgivelsen af Lanternen.

Og det betyder, at bestyrelsen har besluttet, at Lanternen på sigt vil blive udfaset og omlagt til en elektronisk udgivelse som en integreret del af vor hjemmeside. Vi er naturligvis meget opmærksomme på, at ikke alle vore medlemmer synes om det ”nymodens internet pjat”, eller for den sags skyld har muligheden for at udnytte denne moderne teknologi. Og det betyder, at en udfasning naturligvis vil blive suppleret med udgivelsen af en minimeret version, hvor nødvendig information fra klub til medlemmer vil fremgå.

Her på falderebet af beretningen vil jeg understrege, at der ikke i bestyrelsen er tvivl om, at vi fremadrettet skal agere i forhold til påvirkningerne fra omverdenen, så vi hele tiden sikrer klubben et sundt økonomisk fundament, så vi har råd til at finansiere de aktiviteter, der naturligt hører hjemme i en sejlklub og holde os i front på de sejladsmæssige-, uddannelsesmæssige- og teknologiske områder for på den måde at fastholde eksisterende og tiltrække nye medlemmer.

Dette skal så lige suppleres med et lille nødråb.

Vi har et akut behov for, at medlemmerne deltager mere i det frivillige arbejde. Det gælder både i relation til bestyrelsesarbejdet og det øvrige frivillige arbejde, der finder sted i klubben. Op til denne generalforsamling mangler vi 4 kandidater til bestyrelsen, herunder 1 kasserer, 1 menigt medlem og 2 suppleanter, hvilket jeg håber og forventer, at vi får sat navne på, når vi om lidt kommer til punkterne på dagsordenen omkring valg til bestyrelsen.

Derudover mangler vi frivillige til sejlerskolen, kapsejlads og diverse sociale aktiviteter. Og i den anledning skal vi heller ikke glemme, at klubben i 2012 fylder 60 år, som hvis det skal fejres på behørig vis kræver en engageret projektgruppe suppleret med en masse frivillige til at bære den praktiske afvikling igennem.

Med disse ord skal jeg slutte beretningen med en opfordring til jer alle om at sætte pris på det store arbejde, som alle de frivillige gør for jer og jeres klub. Og husk, at BSS også har brug for dig og for din indsats. Vær med til at forme BSS i de kommende år og opstil til bestyrelsen eller meld dig under fanen af frivillige, således at klubben kan fungere i det daglige.

Til sidst vil jeg sige tak til alle i bestyrelsen - afgående som fortsættende bestyrelsesmedlemmer - for den store indsats, I har gjort for jeres klub. Og ikke mindst en stor tak til jer andre frivillige, der har bidraget til klubbens ve og vel i det forgangne år.

(VM) konstaterede, at der ikke var bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Benny G. Sørensen (BGS) fremlagde det udsendte, reviderede regnskab.

Ingen havde bemærkninger, så (VM) konstaterede, at regnskabet var godkendt.

ad 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

ad 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter og gebyrer, hvilket forsamlingen godkendte.

ad 7. Forelæggelse af budget.

(BGS) fremlagde det udsendte budget og bemærkede, at bestyrelsen forventede en nedgang i medlemstal.

Da ingen havde bemærkninger til budgettet, blev det godkendt.

ad 8. Valg til bestyrelse.

Næstformand Mogens Bruhn modtog genvalg uden modkandidat.

Kasserer Benny G. Sørensen ønskede ikke genvalg. Ingen ønskede at stille op til valg.

(RM) foreslog ændring af valgprocedure med en ny styreform til følge og ændring af § 10.

Flemming Maimann (FM) mente, at man ikke kunne vedtage denne form uden en ekstraordinær generalforsamling.

Peter Bodin (PB) mente, at man kunne køre med en reduceret bestyrelse og tvinge kassereren til at fortsætte indtil en ekstraordinær generalforsamling.

(RM): Tanken var at flytte ansvaret fra bestyrelsen ud i selvstyrende grupper. Bestyrelsen kan ikke magte det fulde arbejde i nuværende form med færre medlemmer i bestyrelsen. Såfremt generalforsamlingen ikke vil hjælpe, går hele bestyrelsen af.

(FM): Hvad så næste gang?

(RM): Godt spørgsmål, måske afvikling af klubben. Der er alt for ringe opbakning fra 600 medlemmer. Det vil give en bedre styreform med selvstyrende grupper, der selv tager beslutninger og ansvar, også budgetmæssigt.

(VM): Hvis der ikke er opbakning nu, vil der ikke være en bestyrelse, og ingen til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Inge Vangsbæk (IV): Det er måske et godt forslag, men 34 medlemmer ud af 600 er måske for lidt til at træffe en så stor beslutning. (IV) foreslog at arbejde videre i nuværende form, sende materialet ud til alle og indkalde til nyt møde.

(VM): Dette er ikke nogen vedtægtsændring, men en ændret administrativ styreform.

(RM): Vi kan ikke ændre lovene nu, men ledelsesform, og så ændre lovene til næste år, hvis forholdene ikke ændrer sig.

Jan Wienike (JW) støttede bestyrelsens forslag.

(PB) Klubben fungerer godt. Støtter bestyrelsens forslag.

(VM) fik valgt 2 stemmetællere. Der var 27 stemmer for, 1 imod og 3 undlod at stemme. Bestyrelsens forslag om ændret ledelse blev vedtaget.

Den nye bestyrelse består herefter af Rune Madsen formand, Mogens Bruhn næstformand, Klaus Jul Jeppesen kasserer, der ikke var til stede, men havde givet skriftligt tilsagn, og Eddie Vogel som menigt medlem.

ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Man fandt det ikke nødvendigt at vælge suppleanter til den nye styreform.

ad 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Da Klaus Jul Jeppesen blev kasserer, kan han ikke være revisor. Gert Morton blev valgt i stedet.

Jan Bo Hansen ønskede ikke genvalg, da han er på vej ud af havnen og klubben. I stedet blev Knud Erik Pilgaard valgt.

Pernille Alberg (PA) var villig til at opstille som revisorsuppleant, men ønskede forsamlingens accept af, at hun ikke vil være inhabil, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

ad 11. Eventuelt.

(RM) meddelte, at de selvstyrende grupper vil være:

Ungdom – Mogens Hansen

Sejlerskole – Anna-Grethe Madsen

Sailors Cup – Peter Bodin

Fest- og aktivitet – Eddie Vogel

Kapsejlads – Benny G. Sørensen (måske)

(PA) takkede for valget og opfordrede til, at klubbens hjemmeside hurtigst muligt blev opdateret med alle disse nye oplysninger.

(PB) opfordrede til at fare med lempe med at lave et elektronisk blad. Der bør være begge dele.

Jim Johansson (JJ) gjorde opmærksom på de mange ældre medlemmer, som ikke vil være tjent med et elektronisk blad.

Pia Thomsen (PT): Gør vi nok for Albatrossen?

(RM): Måske ikke nok, men vi gør, hvad vi kan. Der er mange udgifter forbundet med at drive restaurant.

Bladet kunne måske udkomme i en billigere udgave; det kunne være en løsning.

Birgit Jeppesen (BJ): Det er et sjovt arbejde at lave bladet, og det vil ikke blive meget billigere at lave færre udgaver. Albatrossen bruges alt for lidt af medlemmerne.

(JW): Brug Albatrossen, men lad være med at snyde. Husk det gyldige medlemskort.

(VM) afsluttede dirigenthvervet med at takke for god ro og orden.

(RM) takkede (VM) og afgående og tilkommende bestyrelsesmedlemmer. Det første møde vil være den 29. marts kl. 19 i Eventyrstuen.

Tak til alle fremmødte. BSS længe leve.

Godkendt af dirigent Vagn Mølgård