Brøndby Strands Sejlklub's vedtægter

Hent BSS' vedtægter i pdf-format her (kræver Adobe Reader)  

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014

 

§ 1
Klubbens navn


Klubbens navn er Brøndby Strands Sejlklub med hjemsted Brøndby Havn. Klubbens stander er hvid med rød kant og bogstaverne "BSS" i rødt monogram.

 

§ 2
Klubbens formål


Klubbens formål er
• at udbrede kendskab til sejlsport
• at udvikle og træne sejlere
• at arrangere kapsejlads og tur aktiviteter
• at arrangere øvrige klubaktiviteter
• at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads

Formålet med klubbens ungdomsarbejde er, at BSS skal være en åben klub for børn og unge
mellem 8 og 24 år, der har lyst til at dyrke sejlsport og sociale aktiviteter hele året rundt og
således skabe rammer for et sundt fritidsliv for kommunens børn og unge.

 

§ 3
Klubbens eksterne medlemsskaber


Klubben er medlem af Dansk Sejlunion samt medlem af Køge Bugt Kredsen og er undergivet dennes samt Danmarks Idræts Forbunds love og bestemmelser.

 

§ 4
Indmeldelse


Alle med interesse for sejlsport inden for områderne lyst-, sports- eller kapsejlads, og uanset om de er udøvende eller ej, kan optages som medlemmer af klubben dog jf. efterfølgende.
Er indmeldelse i klubben en forudsætning for erhvervelse af havneplads i Brøndby Havn, fordres at havnepladsen anvendes til et fartøj, som egner sig til lystsports eller kapsejlads formål.
Samtlige parthavere af et fartøj med havneplads i Brøndby Havn skal have aktiv– eller familie medlemskaber i klubben.
Påtænkes fartøjet anvendt til hel eller delvis erhvervsmæssig anvendelse, henvises dels til gældende vedtægter for S/I Brøndby Havn og dels fordrer medlemsoptagelse bestyrelsens samtykke via skriftlig ansøgning.
Som aktive eller passive medlemmer af klubben kan optages personer, som er fyldt 18 år. Som junior kan optages drenge og piger der er fyldt 7 år, indmeldelsen kræver forældres/værges underskrift.
Indmeldelse skal ske til klubbens sekretær. Når optagelsen er godkendt, opkræves vedkommende kontingent og indmeldelsesgebyr i henhold til §5 og §6.
Når beløbene er indbetalt, regnes medlemskabet for oprettet.
Personer, der er slettet eller udelukket af andre sejlklubber, kan ikke optages, før forholdet til vedkommende klub er bragt i orden.

 

§ 5
Medlemsgrupper og indmeldelsesgebyr


Medlemmer optages i følgende medlemsgrupper:

1: Aktive.
2: Juniorer (til og med det fyldte 18 år).
3: Ungdom (alder 19 til og med 24 år).
4: Familie - omfatter ægtefælle/samlever på samme adresse, samt egne børn indtil det fyldte 18 år.
5: Selskaber omfatter klubber/ institutioner i kommunalt regi samt privat selskab.
6: Passive omfatter medlemmer, som ved medlemskab støtter sejlklubben.

Alle grupper betaler et indmeldelsesgebyr ved optagelsen.
Alle grupper betaler kontinget i henhold til BSS takstblad for kontingenter.

 

§ 6
Betaling af kontingent og gebyr


Bestyrelsen og æresmedlemmer, der er udpeget af generalforsamlingen, er kontingentfrie. Bestemmelser om kontingentfrihed for øvrige medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Ved indmeldelse betales en pro rata andel af årets kontingent.
Restancegebyrer kan pålægges medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter øvrige afgifter samt gebyrer.
Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar og dækker perioden 1. januar til 31. december. Sidste rettidige betaling er den 8. januar. Såfremt betalingen ikke har fundet sted inden denne dato, tilsendes der medlemmet et påkrav om betaling af det forfaldne beløb samt et restancegebyr. Har medlemmet ikke betalt senest 14 dage efter påkrav, kan medlemmet slettes uden yderligere varsel.

 

§ 7
Betaling af andre ydelser


Såfremt ydelser, der kan pålignes et medlem i henhold til klubbens love eller reglementer, ikke betales til den fastsatte tid, kan medlemmet slettes. Henstand med kontingent og andre pålignede beløb kan efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen bevilliges under sygdom, arbejdsløshed og værnepligt.
Nyoptagelse af slettede medlemmer kan finde sted mod betaling af det skyldige beløb, restancegebyr samt indmeldelsesgebyr.

 

§ 8
Udmeldelse


Udmeldelse af klubben skal foretages skriftligt til bestyrelsen senest den 31. december for at frigøre sig for økonomiske forpligtelser overfor klubben for det efterfølgende år.
Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse efter begrundet skriftlig ansøgning.

 

§ 9
Eksklusion


Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens love og reglementer. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens love og reglementer eller hvis adfærd i øvrigt strider mod klubbens interesser. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal prøves på førstkommende generalforsamling.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

 

§ 10
Bestyrelse


Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 til 7 medlemmer;
• formand,
• næstformand,
• kasserer og
• bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges i lige år – næstformanden og kassereren vælges i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges årligt og for 1 år.
Bestyrelsen varetager klubbens drift og økonomi samt varetager repræsentative og kommunikative opgaver i klubregi samt i forhold til omverdenen.
Ved eventuel stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen kan udvælge en sekretær, som uden stemmeret deltager i møderne.

Bestyrelsen afholder møder, når bestyrelsen eller formanden finder det påkrævet, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, og der føres protokol over alle forhandlinger.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted, og bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer, hvor iblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Bestyrelsens medlemmer og sekretæren honoreres med kontingentfrihed.
Til formand og kasserer kan udredes et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer må ikke modtage andre indtægter fra klubben end de førnævnte.
Klubbens hovedaktiviteter varetages af udvalgte klubledere, der af bestyrelsen får ansvar og tilhørende beføjelser for en budgetramme til drift af et aktivitetsområde – eksempelvis Sejlerskolen, Ungdomsafdelingen, Kapsejlads, Festaktiviteter mv.
Klublederne refererer til bestyrelsen, der er driftsansvarlig myndighed for alle aktiviteter. Klublederne skal rapportere kvartalsvis om status for aktiviteter og økonomi til bestyrelsen samt deltage i nødvendig mødeaktivitet.
Klubledere honoreres med kontingentfrihed.

 

§ 11
Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal altid være tilgængeligt for bestyrelsen og de valgte revisorer. Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og kontrollere, at beholdningerne er til stede. Revisorerne forsyner driftsregnskab og status med en påtegning.

 

§ 12
Ordinær generalforsamling


Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. I februar udsendes advis om datoen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker skriftligt senest 14 dage før mødedagen med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
For adgang til generalforsamlingen kræves fuldgyldigt medlemskab af BSS.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten leder generalforsamlingen i henhold til klubbens forretningsorden og spørgsmål fra generalforsamlingen til forretningsordenen skal prioriteres.
Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Forhandlingsprotokollen
3 Beretning fra bestyrelse og klubledere
4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6 Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
7 Forelæggelse af budget til godkendelse
8 Valg af bestyrelse, jfr. §10
9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. §11
10 Eventuelt
Derudover kan dagsordenen indeholde flere punkter, hvis det skønnes nødvendigt. Regnskabet og budgettet skal vedlægges som bilag til dagsordenen.
Forhandlingsprotokollen skal fremlægges til gennemsyn i klubbens kontor senest 14 dage før generalforsamlingen.
Protokollen eller uddrag oplæses på generalforsamlingen, såfremt mindst 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 20. januar.
Aktive, familiemedlemmer og selskaber er stemmeberettiget med hver en stemme.
For at være stemmeberettiget skal man have været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance.
Passive-, æresmedlemmer og juniorer har afgang til generalforsamlingen, men ingen stemmeret.
For vedtagelse af lovændringer og ændringer af klubbens reglementer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Almindelige vedtagelser afgøres med simpelt stemmeflertal. Dog skal på begæring fra 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden med undtagelse af bundne afstemningsmetoder, som nævnt i denne paragraf og § 16.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret begrundelse ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er fremsendt til bestyrelsen. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt senest 14 dage før mødedagen med angivelse af dagsorden.

 

§ 14
Meddelelsers gyldighed


Enhver meddelelse eller lignende udsendt fra klubben til et medlem betragtes som gyldig, når den er sendt til den af medlemmet sidste opgivne adresse.

 

§ 15
Mandat til S/I Brøndby Havn


I henhold til vedtægterne for S/I Brøndby Havn tildeles BSS et antal klubstemmer, som bestyrelsen har det fornødne mandat til at anvende ved stemmeafgivelse til generalforsamlinger i S/I Brøndby Havn.

 

§ 16
Klubbens opløsning


Beslutning om ophør af klubben kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der har dette som eneste punkt på dagsordenen, og hvor mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.
Stemmer 3/4 for forslaget på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 1 måned indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Generalforsamlingen skal samtidig afgøre hvilke idrætslige eller sejlsportsmæssige formål den formue, der er i behold, skal anvendes til. Beslutning herom kan afgøres ved simpelt flertal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29.oktober 1952.
Ændringer og tilføjelser fra generalforsamlingen den

30. oktober 1958
27. marts 1962
23. marts 1966
31. marts 1967
29. marts 1968
20. marts 1969
31. marts 1970
2. marts 1972
24. marts 1972 (ekstraordinær generalforsamling)
22. november 1972
26. november 1973
27. november 1974
24. november 1975
17. februar 1976 (ekstraordinær generalforsamling)
22. november 1977
28. november 1978
11. november 1980
11. november 1986
14. marts 1989
22. marts 1994
11. marts 1997
10. marts 1998
21. marts 2006
20. marts 2007
17. marts 2009
15. marts 2011
19. marts 2013
18. marts 2014